w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej, os. Mastalerze 32B, 34-451 Tylmanowa

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Ochotnicy Dolnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna

Krzysztof Jurkowski