w sprawie: określenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących  zmiany Statutu Sołectwa Tylmanowa.

 

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Nr L/45/22 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia              30 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany  Statutu  Sołectwa Tylmanowa  ( Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2022 poz. 4128 ) zarządzam,  co następuje:

  • 1

 

  1. Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu      zmian  Statutu Sołectwa Tylmanowa w terminie: od  dnia 1 lipca  2022 r. do dnia                       11 lipca  2022 r.
  2. Projekt uchwały zmiany Statutu Sołectwa Tylmanowa podlegający konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Treść obwieszczenia o konsultacjach społecznych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  • 2

 

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna.

  • 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy.

 

  • 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zastępca Wójta Gminy

Krzysztof Jurkowski

Załączniki do pobrania