W ramach Rządowego Programu poprawy jakości powietrza został przygotowany Program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na: wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów;

 • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania gdy dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł.
 • Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez Wójta, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez Wójta, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez Wójta.

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikro instalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny),
 • kompleksową termomodernizację budynku*

*Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
  2. osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
  1. zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Bieżące informacje a także pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie  można uzyskać w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-informacyjnym w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna pod numerem telefonu:  +48 18 262 09 19 pok. 005.  od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do godz.16.00

Realizacja Programu w Gminie Ochotnica Dolna:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:  287

Liczba zawartych umów o dofinansowanie:  214

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  108

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 826 821,01 zł

Stan na dzień: 31.12.2023 r. (stan aktualizowany jest po każdym kwartale)

Ważne również zmiany w programie od 2023 to:

 • wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną
  o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.
 • eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.