Fundacja Studzieńska „Majcherek” została założona w Ochotnicy Górnej 24 lipca 2019 r.

Celem Fundacji jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja zajmuje się także działalnością charytatywną, podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalnością na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Jej celem jest również działalność na rzecz integracji cudzoziemców, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

W jej statucie znajduję się:

  1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  2. nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie,
  3. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej,
  4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, turystyka i krajoznawstwo, porządek i bezpieczeństwo publiczne,
  5. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
  6. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, ratownictwo i ochrona ludności,
  7. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  8. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

Prezesem Fundacji jest:

Wojciech Mulet

Fundacja STUDZIEŃSKA "MAJCHEREK"

Adres

Studzionki 348A,
34-453 Ochotnica Górna,