HERB GMINY

Herb Gminy Ochotnica Dolna przedstawia na tarczy o polu czerwonym zielony gorczański smrek z zaćwieczonym w dolnej części pnia złotym krzyżem określanym, jako jabłkowy.

Herb bierze swój znak z topograficznej otuliny okolicy, a mianowicie ze świerkowych lasów gorczańskich (smreki), z tego środowiska, które towarzyszyło tutejszemu osadnictwu od początku, a które także dzisiaj tworzy charakterystyczną wartość Gminy. Na to nakłada się krzyż, który stylistycznie nawiązuje do roli i wezwania kościoła sięgając swymi korzeniami XVII w. Ponadto nawiązuje do stylu najważniejszego w Gminie zabytku architektury kościoła, zwłaszcza barokowego wyposażenia oraz do kształtu powszechnej tu pasyjki, krzyża znajdującego się do dziś w każdym góralskim domu i tym samym będący znakiem zrozumiałym dla każdego mieszkańca Gminy. Krzyż ten, który dawniej i dzisiaj w różny sposób kształtuje obyczaj ludowy i pełni w nim funkcje nie tylko religijne, będzie dobrze pełnił funkcje znaku jednoczącego i identyfikującego wespół z gorczańskim świerkiem miejscowe społeczeństwo

herb gminy

FLAGA GMINY

Flaga Gminy Ochotnica Dolna stanowi prostokątny płat składający się z trzech stref poziomych, z których górna jest zielona, środkowa biała, a dolna żółta. Szerokość strefy zielonej, białej i żółtej stanowi
2 : 1 : 2, a w środku jest umieszczony herb Gminy. Barwy flagi wywodzą się od barw herbu.

FLAGA GMINY

SZTANDAR GMINY (PRAWA STRONA)

Sztandar Gminy jest uroczystą odmianą flagi Gminy i składa się z dwóch płatów. Z prawej, głównej strony, w pośrodku płatu zielonego jest umieszczony herb Gminy, a pod nim majuskulny napis: Gmina Ochotnica Dolna.

SZTANDAR GMINY PRAWA STRONA

SZTANDAR GMINY (LEWA STRONA)

Z lewej strony w pośrodku pola zielonego jest umieszczony herb Rzeczypospolitej Polskiej. Płachta sztandaru jest ozdobiona czerwonymi frędzlami. Drzewce sztandaru jest zakończone godłem herbu Gminy wykonanym z metalu.

SZTANDAR GMINY LEWA STRONA

ZASADY I WARUNKI UŻYWANIA HERBU, SZTANDARU I FLAGI GMINY OCHOTNICA DOLNA
(Załącznik do uchwały Nr LI/382/06 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 września 2006 roku)

§1

Wykorzystanie herbu, sztandaru i flagi Gminy powinno następować w okolicznościach i warunkach zapewniających poszanowanie tych symboli.

§2

Herb może być używany w celach urzędowych i promocyjnych jedynie przez organ stanowiący Gminy, organ wykonawczy Gminy i przez jednostki organizacyjne gminy.

§3

1. Herb Gminy umieszcza się:

1) w pomieszczeniach i salach posiedzeń organów gminy i jednostek organizacyjnych Gminy

2) na blankietach urzędowych Gminy,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy,

4) na upominkach, nagrodach,dyplomach okolicznościowych, wydawnictwach lub innych przedmiotach promujących Gminę.

2. Herb może być umieszczony na tablicach informacyjnych znajdujących się na budynkach administracyjnych władz oraz jednostek organizacyjnych Gminy a także w pasach dróg dojazdowych na teren Gminy.

§4

1. Flagę Gminy wywiesza się:

1) na budynku Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej i siedzibach jednostek organizacyjnych i pomocniczych w dniach świąt państwowych i samorządowych,

2 ) w siedzibach innych jednostek i instytucji podczas imprez i uroczystości organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę.

2. Sztandar Gminy wyprowadza podczas uroczystości z okazji świąt narodowych lub samorządowych.

§5

1. Zgodę na użycie herbu przez inne podmioty lub w innych celach niż określone w §2, wyraża Wójt Gminy na pisemny wniosek zainteresowanego.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) opis w jakim celu zostanie użyty herb,

2) określenie czy w celu komercyjnym lub nie przynoszącym zysków.

3. Wójt Gminy przed wydaniem zgody może żądać uzupełnienia wniosku o projekt graficzny sposobu używania herbu lub podanie innych szczegółów.

4. Zgodę wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. Zgoda może być przedłużona o kolejny okres pięcioletni.

5. Wójt Gminy może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli uprawniony używa herbu w sposób sprzeczny z warunkami określonym w udzielonej zgodzie.

6. O zgodę na używanie herbu w znakach towarowych mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub mające siedzibę na terenie Gminy Ochotnica Dolna.