Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza Młodzież w wieku 13 do 21 lat do wzięcia udziału w Wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy.

I KONGRES MŁODYCH

     Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna

 I kadencji na lata 2023 – 2025

Wybory do Młodzieżowej Rady są powszechne, bezpośrednie, równe, tajne oraz większościowe.

WYBORY (DATA):

W dniu 4 lutego 2023 r. Podczas 2 części I Kongresu Młodych.

WYBORY (MIEJSCE):

  1. Wiejski Ośrodek Kultury Tylmanowa w godzinach: 09:00 – 12:00,
  2. Wiejski Ośrodek Kultury Ochotnica Dolna w godzinach: 12:30 – 15:30,
  3. Wiejski Ośrodek Kultury Ochotnica Górna 16:00 – 19:00.

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ:

Członkiem Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna (bierne prawo wyborcze) może zostać osoba zameldowana na terenie Gminy Ochotnica Dolna, która ukończyła 13 lat a nie ma więcej niż 21 lat (w roku kalendarzowym, w którym odbywają się wybory).

KTO NIE MOŻE KANDYDOWAĆ:

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna nie może zostać uczeń szkoły zawieszony w prawach ucznia, lub osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

NIEPEŁNOLETNI KANDYDACI:

W przypadku osób niepełnoletnich, aby kandydować w wyborach do Młodzieżowej Rady, a później uczestniczyć w jej pracach, rodzice  bądź opiekunowie prawni kandydata muszą wyrazić na to pisemną zgodę w formie określonej w zarządzeniu Wójta. Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na kandydowanie na radnego do Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna (wzór formularza do pobrania na stronie www.ochotnica.pl).

PRAWO WYBORCZE:

Prawo wybierania radnych Młodzieżowej Rady Gminy (czynne prawo wyborcze) mają osoby, które ukończyły 13 lat a nie mają więcej niż 21 lat (w roku kalendarzowym, w którym odbywają się wybory).

RADNI W OKRĘGACH WYBORCZYCH:

Młodzieżowa Rada Gminy liczy 15 radnych z czterech okręgów wyborczych, którymi są sołectwa Gminy Ochotnica Dolna.

1) Okręg nr 1 – Sołectwo Ochotnica Górna – liczy 4 Młodzieżowych Radnych

2) Okręg nr 2 – Sołectwo Ochotnica Dolna – liczy 4 Młodzieżowych Radnych

3) Okręg nr 3 – Sołectwo Ochotnica Dolna Młynne – liczy 2 Młodzieżowych Radnych

4) Okręg nr 4 – Sołectwo Tylmanowa – liczy 5 Młodzieżowych Radnych

JAK KANDYDOWAĆ:

Kandydaci na Młodzieżowych Radnych powinny dostarczyć do dnia 31 stycznia 2023 r. do Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, os Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna i złożyć na Dzienniku Podawczym uzupełniony Formularz Zgłoszenia Kandydata, wraz z załącznikiem do zgłoszenia stanowiącym Listę poparcia, na której znajduje się co najmniej 5 podpisów osób posiadających prawo do wybierania radnych Młodzieżowej Rady Gminy (czynne prawo wyborcze) czyli osób, które ukończyły 13 lat a nie mają więcej niż 21 lat (w roku kalendarzowym w którym odbywają się wybory). Dodatkowo kandydat powinien uzupełnić i złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego do Młodzieżowej Rady Gminy, podpisany przez niego w przypadku osoby pełnoletniej, lub przez opiekuna prawnego gdy kandydat jest niepełnoletni.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia do pobrania na stronie:

www.ochotnica.pl

zakładka:

Młodzieżowa Rada Gminy druki do pobrania

KTO PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie kandydatów na Radnych przyjmuje powołana przez Wójta Komisja Wyborcza,
w której skład wchodzą członkowie Rady Gminy po jednym z każdego sołectwa i pracownik gminy, który będzie opiekunem MRG.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ:

Uprawnione do głosowania są osoby w wieku 13 do 21 lat (w roku kalendarzowym, w którym odbywają się wybory).

Głosujący  powinien na wybory zabrać ze sobą legitymację szkolna, dowód osobisty lub inny dowód tożsamości. Po jego okazaniu komisja Wyborcza jest winna sprawdzić czy  osoba  okazująca dokument jest uprawniona do głosowania.

JAK GŁOSOWAĆ:

Po weryfikacji głosujący otrzymuje od Komisji Wyborczej jedną kartę do głosowania ostemplowaną pieczątką Gminy.

Głosujący stawia w pustym polu znak „X” obok nazwiska kandydata, którego popiera i wrzuca kartkę do urny wyborczej.

KIEDY GŁOS JEST NIEWAŻNY:

  • Gdy głosujący postawi znak „X” w polach przy więcej niż 1 kandydacie,
  • Gdy głosujący postawi znak „X” poza wyznaczonym polem,
  • Gdy głosujący nie postawi znaku „X” przy żadnym kandydacie,
  • Gdy głosujący użyje innego znaku lub zapełni pole tuszem.

WYNIK:

Niezwłocznie po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Wyborcza przelicza głosy i sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Wyborczej. Komisja Wyborcza podaje wyniki głosowania do wiadomości wyborców poprzez wywieszenie kopii protokołu do publicznej wiadomości w miejscu powszechnie przyjętym. Oryginał protokołu wraz z kartami do głosowania Komisja Wyborcza przekazuje Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna niezwłocznie po zakończeniu pracy Komisji Wyborczej.

MANDAT RADNEGO:

Mandat radnego otrzymują osoby z największą liczba głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej liczby głosów, Komisja Wyborcza przeprowadza niezwłocznie losowanie, w celu wskazania osoby, która obejmie mandat Radnego.

UZUPEŁNIENIE LISTY KANDYDATÓW:

W przypadku zgłoszenia się w danym okręgu wyborczym mniejszej liczby kandydatów niż liczba mandatów wyborczych dla danego okręgu, w poszczególnych okręgach będzie możliwe uzupełnienie listy kandydatów przed wyborami podczas 2 części I Kongresu Młodych.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE:

W przypadku braku zgłoszenia kandydatów przed wyborami podczas Kongresu Młodych, przewiduje się wybory uzupełniające, które będą zorganizowane w sołectwach, w których występują nieobsadzone mandaty radnych w trybie i terminie określonym stosownym Zarządzeniem Wójta Gminy Ochotnica Dolna.