• Zastępowanie Wójta lub Zastępcy Wójta w razie ich nieobecności lub niemożności pełnienia przez nich obowiązków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Gminy.
 • Sprawowanie nadzoru nad organizacją i dyscypliną pracy pracowników Urzędu, koordynuje działania stanowisk pracy Urzędu.
 • Sporządzanie zakresów czynności, odpowiedzialności i wynagrodzeń dla pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
 • Opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Wynagradzania Pracowników, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy oraz projekty ich zmian.
 • Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy oraz książki kontroli.
 • Sprawowanie kontroli wewnętrznej Urzędu.
 • Koordynowanie i nadzorowanie właściwego przygotowania materiałów pod obrady sesji Rady Gminy i komisji oraz udzielania odpowiedzi pisemnych na interpelacje, wnioski oraz przestrzeganie zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw prowadzonych w Urzędzie.
 • Organizowanie naboru pracowników do pracy w Urzędzie oraz służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników Urzędu Gminy zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
 • Organizowanie kontroli w Urzędzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych  oraz sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej,
 • Wydawanie zaświadczenia i poświadczenia urzędowe wynikające z obowiązującego zakresu czynności.
 • Koordynowanie  prac związanych z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, referendów i spisów.
 • Prowadzenie spraw Gminy powierzone przez Wójta,
 • Kierowanie na  szkolenia  pracowników Urzędu .
 • Prowadzenie spraw dotyczących okresowych ocen  pracowników.
 • Podpisuje decyzje administracyjne i pisma we wszystkich sprawach z zakresu działania Urzędu.
 • Prowadzi ewidencję upoważnień i pełnomocnictw wydanych pracownikom przez Wójta.
 • Wykonywanie czynności powierzonych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym,
 • Nadzoruje dekretację korespondencji wpływającej do Urzędu,
 • Prowadzi ewidencję  skarg i wniosków i kontroluje sposób ich załatwiania,
 • Nadzoruje prowadzenie spraw związanych z ustalaniem treści pieczęci i pieczątek i ich ewidencję,
 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
 • Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 • Uczestniczy w pracach Rady Gminy i jej merytorycznych komisjach w szczególności w przypadku nieobecności Wójta,
 • Wykonuje inne prace zlecone przez Wójta.
 • Sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych podporządkowanych zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu;
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją oświadczeń majątkowych i oświadczeń o działalności gospodarczej pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.