• Pełni funkcję głównego księgowego budżetu Gminy i odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.
 • Pełni równocześnie obowiązki Kierownika Zespołu ds. finansów
 • Realizuje zadania wynikające z uchwał Rady Gminy , oraz przepisów o finansach publicznych.
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad rachunkowości  w gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Koordynowanie pracami jednostek organizacyjnych Gminy i stanowisk pracy Urzędu nad projektem budżetu, wieloletnimi planami finansowymi, informacjami okresowymi (w tym o stanie mienia komunalnego) i sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu,
 • Przygotowywanie wstępnego projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektów uchwał dotyczących zmian tej uchwały
 • Przygotowywanie projektu Wieloletniej prognozy finansowej oraz projektów zmian
 • Nadzorowanie właściwej realizacji określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, a w razie odstępstw od planu występowanie z inicjatywą zmian w budżecie
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzorowanie jej przestrzegania przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy , a także innych osób odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
 • Opracowywanie okresowych ocen i analiz realizacji budżetu oraz bieżące informowanie Wójta o sytuacji finansowej gminy
 • Opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu
 • Sporządzanie łącznych rocznych sprawozdań finansowych tj. Bilansów , Rachunku Zysku i Strat , Informacji dodatkowej
 • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Udzielanie kontrasygnaty  czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań finansowych Gminy,
 • Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników zespołu ds. finansów w porozumieniu z Sekretarzem Gminy .
 • Współpracowanie z Regionalną Izbą Obrachunkową , Izbami i Urzędami Skarbowymi, Bankami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi Instytucjami .
 • Udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie finansów.
 • Kontroluje gospodarkę finansową Urzędu oraz jednostek organizacyjnych .
 • Uczestniczy w pracach Rady Gminy i jej merytorycznych komisjach.
 • Realizacja zadań z przyjętej strategii rozwoju Gminy oraz stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz projektów zarządzeń Wójta, w części dotyczącej ich zakresu działania, oraz przygotowanie  materiałów, okresowych ocen, analiz, informacji, sprawozdań, będących przedmiotem obrad Rady Gminy oraz potrzeb Wójta Gminy.
 • Realizacja zadań wynikających z postanowień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń, decyzji i postanowień Wójta, czuwanie nad realizacją umów i porozumień związanych z zakresem działania stanowiska pracy,
 • Opracowywanie wniosków do projektu budżetu Gminy oraz realizacja zadań ujętych w budżecie, udział w programach i projektach, obsługa kontroli zewnętrznej.