• Wójt jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu przepisów prawa pracy i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu,
 • Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Sekretarza Gminy,
 • Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy w tym za całość gospodarki finansowej Gminy, zapewnia warunki sprawnej organizacji oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania Urzędu.
 • Składa jednoosobowe oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu  mieniem komunalnym.
 • Reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,
 • Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 • Jest szefem Obrony Cywilnej na terenie Gminy,
 • Podejmuje przepisy porządkowe należące do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • Przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy i określa sposób ich wykonania, udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 • Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
 • Przedkłada na sesji Rady Gminy sprawozdania ze swojej działalności.
 • Sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 • Wydaje zarządzenia, instrukcje i regulaminy dotyczące działalności Urzędu,
 • Wykonuje inne zadania określone przepisami prawa.