• Zastępowane Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Gminy, i kierowanie sprawami Gminy, reprezentowanie Gminy na zewnątrz, w sprawach należących do kompetencji kierownika Urzędu oraz wykonywania innych zadań zastrzeżonych dla Wójta.
  • Sprawowanie nadzoru nad komórkami przypisanymi w schemacie organizacyjnym.
  • Wykonywanie czynności powierzonych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.
  • Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Wójta oraz dokonywanie czynności prawnych w zakresie zarządu mieniem gminy w jej imieniu na podstawie osobnych upoważnień wydawanych w oparciu o art. 39 ust. 2 oraz art. 46 ustawy o samorządzie gminnym.
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
  • Zastępca Wójta odpowiada za realizację zadań przypisanych do jego stanowiska pracy według podziału kompetencji oraz innych zadań powierzonych przez Wójta.