Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy (PSONI) powstało w 1994r z inicjatywy grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych. W latach 1994-2016 nazwa organizacji brzmiała: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Siedziba Koła mieści się w Krościenku. Jest oddziałem terenowym ogólnopolskiej organizacji, skupiającej obecnie Koła działające w oparciu o wspólny dla wszystkich Statut, zarejestrowany w sądzie. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową, posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP) KRS 0000122345. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy.

W 4 placówkach dziennego pobytu opieką otaczamy 130 osób świadcząc edukację, terapię zajęciową, rehabilitację.

Prowadzimy:

  • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) w Krościenku, z oddziałem zamiejscowym w Ochotnicy Dolnej;

  • Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w Szczawnicy;

  • Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Szczawnicy;

  • Szkołę Przysposabiającą do Pracy (SPdP) w Ochotnicy Dolnej;

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka (w ramach OREW);

Uczestnicy zajęć rekrutują się z Gmin: Krościenko n/D, Szczawnica, Ochotnica Dolna, Czorsztyn, Łącko, Kamienica, Podegrodzie. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy działa w Krościenku n/Dunajcem przy ul. Trzech Koron 1. Posiada oddział zamiejscowy w Ochotnicy Dolnej Brysiówka 26. Jest placówką edukacyjną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Udział dziecka w zajęciach w OREW jest równoznaczny ze spełnianiem przez nie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Do OREW uczęszczają:

  • Dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze kierowane do osób od 3 do 25 r.ż.
  • Dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawnościami sprzężonymi takimi jak: dysfunkcje ruchowe, wada wzroku, wada słuchu, autyzm. W zajęciach obejmujących wychowanie przedszkolne, szkołę podstawową i gimnazjum mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 21 lat.

Ponadto w OREW prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) przeznaczone dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawą przyjęcia dziecka do OREW jest posiadanie przez nie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dokumenty te wydawane są przez publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15. Dla każdego dziecka opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) lub Indywidualny Plan Zajęć (IPZ) w których zawarty jest szczegółowy plan pracy z dzieckiem na dany rok szkolny.

Placówka realizuje projekt współfinansowany przez PFRON: „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w OREW” w ramach którego świadczona jest rehabilitacja, wsparcie psychologiczne i logopedyczne oraz hipoterapia.

OREW finansowany jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej (edukacja i wczesne wspomaganie), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rehabilitacja), dotacji Gmin (dowozy), dotacji Marszałka i Wojewody (imprezy kulturalne i sportowe ), składek członkowskich, wpłat 1% i innych darowizn.

ZARZĄD KOŁA

Przewodnicząca: Janina Zachwieja  

email: zk.szczawnica@psouu.org.pl

Telefon: 18 262 30 82

Faks: 18 262 30 82

Informacje: 

KRS: 0000122345

NIP: 735 10 59 548

REGON: 492832015

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW)

Dyrektor: mgr Natalia Starowicz

Zastępca Dyrektora: mgr Jolanta Węglarz

email: orew_kro@wp.pl

Telefon: 18 262 30 82 (Krościenko n/D)

lub 18 262 46 24 (oddział zamiejscowy w Ochotnicy Dolnej)