Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Nabór wniosków odbędzie się w terminie  do 29 kwietnia 2016 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160, pok. nr 11 i nr  8.

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Krzysztofa Ligęzy w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, pok. nr 11 oraz pod numerem telefonu 18/26-209-48.

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Stanisław Jurkowski