Obwieszczenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie konsultacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie konsultacji

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) Wójt Gminy Ochotnica Dolna zawiadamia, że w dniach od 5 stycznia do 5 lutego 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne:

  1. projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna,
  2. projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna.

Projekty w/w uchwał dostępne będą:

  • na stronie www.ochotnica.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” oraz
  • na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna oraz w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, pok. 101

Przewidziano następujące formy konsultacji:

  • zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, który będzie do pobrania na stronie www.ochotnica.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna oraz w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, pok. 101),
  • warsztat konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji w dniu 23 stycznia 2017 r., poświęcony projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna w godzinach: 16:00 – 18:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej
  • warsztat konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji w dniu 23 stycznia 2017 r., poświęcony projektowi uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna w godzinach: 18:00 – 19:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej
  • debata społeczna dla mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji w dniu 27 stycznia 2017 r., poświęcony projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna w godzinach: 10:00 – 12:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej
  • debata społeczna dla mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna i interesariuszy projektowanych obszarów rewitalizacji w dniu 27 stycznia 2017 r., poświęcony projektowi uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna w godzinach: 12:00 – 13:00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej

Kluczowym elementem prac nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna jest wyznaczenie na terenie Gminy obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, czyli miejsc o szczególnej koncentracji problemów społecznych oraz gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Na potrzeby konsultacji społecznych opracowana została wstępna diagnoza przestrzenna, obrazująca nagromadzenie negatywnych zjawisk na obszarze gminy, która stanowić będzie materiał służący, jako inspiracja do dyskusji i prac mieszkańcom i interesariuszom procesu rewitalizacji.

Dla prawidłowego opracowania i wdrażania Programu Rewitalizacji, niezbędne jest ponadto powołanie Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna. Stanowić on będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy, a także pełnić funkcję opiniodawczo–doradczą dla Wójta Gminy w zakresie prowadzenia procesu rewitalizacji.

Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych w Programie Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Dlatego też, zapraszam przedstawicieli Rady Gminy Ochotnica Dolna, Rad Sołeckich, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli środowiska naukowego a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy obszarów rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna do udziału w konsultacjach.

 Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Stanisław Jurkowski