Prace przy Pomniku Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej

Prace przy Pomniku Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej. Obecnie roboty koncentrują się m. in. na przebudowie nawierzchni. Następnie zostaną wykonane zielone nasadzenia okrywowe i dekoracyjne oraz budowa iluminacji pomnika. Zostaną również przeprowadzone prace konserwatorskie Pomnika – w tym wymiana płyt kamiennych cokołu.

Teren inwestycji podzielono kompozycyjnie na dwie części: strefę „sacrum” - znajdującą się w bezpośredniej bliskości pomnika, w obrębie istniejącego murka kamiennego oraz strefę „profanum” –  znajdującą się od strony południowej, w obrębie której przewidziano lokalizację 12 tablic informacyjnych, związanych z historią Ochotnicy.

W nawierzchni w strefie „sacrum” zaprojektowano punkty oświetleniowe,  symbolizujące ofiary, które zginęły podczas Krwawej Wigilii w dniu 23.12.1944 roku.

Zadanie pn. „Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii” Gmina Ochotnica Dolna realizuje dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Roboty prowadzi Firma Usługowo-Budowlana „Bafia”.

Dofinansowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

GALERIA