Ogłoszenie o XXXV/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej

Ogłoszenie o XXXV/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej

Ochotnica Dolna, dnia 22.04.2021 r.

AOK.0006.4.2021.JP.

OGŁOSZENIE

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) 

zawiadamiam, że

w dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 1000 w formie telekonferencji odbędzie się XXXV/21 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2021 – 2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Ochotnicy Dolnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa Ochotnica Górna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/304/21 z dnia 26 lutego 2021 roku, w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Ochotnica Dolna.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ochotnica Dolna.
 21. Aktualna sytuacja w oświacie.
 22. Interpelacje i  zapytania radnych.
 23. Dyskusja i wolne wnioski.
 24. Zakończenie sesji.