Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej poszukuje informacji o osobach z terenu gminy Ochotnica Dolna, które w przyszłości mogłyby świadczyć usługi opieki wytchnieniowej oraz asystenta osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców naszej gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej poszukuje informacji o osobach z terenu gminy Ochotnica Dolna, które w przyszłości mogłyby świadczyć usługi opieki wytchnieniowej oraz asystenta osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców naszej gminy

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • Osoby z przynajmniej średnim wykształceniem, posiadające roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć osoby, które:

  • Posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:

- asystent osoby niepełnosprawnej,

- opiekun osoby starszej,

- opiekun medyczny.

  • Posiadają co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o kontakt osobisty w GOPS Ochotnica Dolna, telefoniczny tel 18 262 46 01 lub e-mail: gopsochotnica@pro.onet.pl