Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

A. Nazwa i adres jednostki                                                                                                                    Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160                                                   

B. Określenie stanowiska:                                                                                                    Stanowisko ds. księgowania podatków, opłat i wymiaru.                                                                             

C. Wymagania związane ze stanowiskiem:                                                                                         1. Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 poz. 1260 z późn. zm.)
 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. udokumentowany co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji samorządowej.

2. Dodatkowe:

 1. preferowany kierunek studiów: finanse, mile widziana specjalność rachunkowość i finanselub podatki,
 2. preferowane doświadczenie w zakresie zadań dot. księgowości lub podatków,
 3. znajomość przepisów prawa związanego z zadaniami na stanowisku pracy, takich jak:ustawy o samorządzie gminnym, kodeku postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 5. predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odporność na stres),
 6. prawo jazdy kat. B.

D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

1.  Księgowanie wpłat podatków i opłat lokalnych ( podatek: rolny, leśny, od nieruchomości ) od osób fizycznych i prawnych:

1)  Prowadzenie prawidłowej ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków i opłat lokalnych, terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.

2)  Rozliczanie inkasentów,  sporządzanie  sprawozdawczości.

2.  Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych podatków, opłat lokalnych ( podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od posiadania psów ) w zakresie  Sołectwa  Ochotnica Górna:

 1. Przygotowywanie decyzji (nakaz płatniczy) na łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych
 2. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów zobowiązań pieniężnych
 3. Bieżąca aktualizacja zmian geodezyjnych, własnościowych w ewidencji podatkowej, weryfikacja i kontrola zeznań podatkowych
 4. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaleganiu w podatkach oraz w zakresie dochodowości z gospodarstwa rolnego, prowadzenie rejestru zaświadczeń

3.  Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych podatków od osób prawnych ( podatek rolny, leśny, od nieruchomości)  oraz  księgowanie wpłat  i prowadzenie ewidencji księgowej.

4.  Sporządzanie analiz i sprawozdań finansowych od osób prawnych.

5.  Dokonywanie naliczania, księgowania, sporządzania  sprawozdawczości, upomnień oraz tytułów wykonawczych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Drukowanie kodów na odpady komunalne płatników objętych systemem  gospodarki odpadami komunalnymi.  

7. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania pomocy publicznej w zakresie podatków lokalnych w tym: opracowywanie decyzji  w zakresie umorzeń podatkowych, przesunięć terminów, rozłożenia na raty oraz sprawozdawczości z pomocy publicznej. 

8. Czynnościzwiązanych z potwierdzaniem umów dzierżawy zawartej co najmniejna10 lat przezrolników zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ze zmianą przepisu art. 27 ust. 4 pkt.1. w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznymrolników.

9. Wykonywanie innych zadań i spraw zleconych przez Wójta Gminy.

E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat, w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Regulaminem Pracy,
 3. pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony,
 4. wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
 5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

F. W sierpniu 2021 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

G. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 4. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
 10. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
 11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 12. wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przezkandydata za zgodność z oryginałem.

H. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie „ Nabór na stanowisko pracy ds. księgowania podatków, opłat i wymiaru ”, w terminie  do dnia 22 września 2021 roku do godz. 1100.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( T.j. Dz. U z 2019r. poz1781 )”.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

I. Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej jest  Pan Wiesław Kowalski.

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

4. Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze  w UG w Ochotnicy Dolnej. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru i nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk