Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991  r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194),  §8 Statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej oraz Rozporządzenia Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata  na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724), zarządzam,  co następuje: 

A. Nazwa i adres jednostki                   

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej, 34-453 Ochotnica Górna, os. Zawady

B. Określenie stanowiska:                                                                                                    Kierownik WOK w Ochotnicy Górnej

 Wymagania związane ze stanowiskiem:   

1. Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie; 
 2. wykształcenie wyższe; 
 3. przedstawienie autorskiego programu działania Wiejskiego Ośrodka Kultury  w Ochotnicy Górnej na okres 4 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji  oraz środków zewnętrznych; 
 4. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,  w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy  o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych; 
 5. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym  bez przeciwwskazań; 
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
 7. brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami  publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. 
  poz. 289). 

2. Dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie z zakresu kultury lub promocji
 2. Preferowane doświadczenie w obszarze w kultury lub promocji w tym  w pracy w instytucji kultury lub jednostce  samorządowej.
 3. Preferowana znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków  finansowych krajowych lub środków z programów Unii Europejskiej,
 4. Preferowane doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji  projektów z dziedziny kultury; 
 5. Preferowane doświadczenie w zakresie organizacji imprez kulturalnych lub związanych z działalnością kulturalną,  twórczością artystyczną lub promocją;  .
 6. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych,  kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność
 7. Preferowane doświadczenie w zakresie doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, sportowymi, 
  seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi;    
 8. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 9. predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odporność na stres),
 10. prawo jazdy kat. B.

D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

Do zadań kierownika należy w szczególności: 

 1. kierowanie pracą WOK,
 2. sprawowanie nadzoru nad majątkiem WOK,
 3. przedkładanie Radzie Gminy projektów działalności na dany rok,
 4. składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności w tym sprawozdania finansowego,
 5. przedkładanie Wójtowi Gminy rocznych planów finansowych,
 6. zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,
 7.  reprezentowanie WOK na zewnątrz,
 8. poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;
 9. realizacja zadań Wiejskiego Ośrodka Kultury wynikających z Statut Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej

E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca w Wiejskim Ośrodki Kultury w Ochotnicy Górnej
 2. wymiar czasu pracy: pół etatu
 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

F. W sierpniu 2021 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

G. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 4. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
 10. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko
 11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 12. wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez   kandydata za zgodność z oryginałem.

H. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie „ Nabór na stanowisko Kierownika Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej”, w terminie  do dnia 28 września 2021 roku do godz. 1200.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( T.j. Dz. U z 2019r. poz1781 )”.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

I. Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej jest  Pan Wiesław Kowalski.

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

4. Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze  w UG w Ochotnicy Dolnej. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru i nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                      Tadeusz Królczyk