Informacja Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Informacja Wójta Gminy w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 102/2021 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2022 rok „ zwanego dalej projektem programu”.

 

Informuję, że projekt programu wraz z informacją o konsultacjach został  zamieszczony na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna www.ochotnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej.

 

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem  proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 Zarządzenia Wójta Gminy Ochotnica Dolna Nr  102/2021 z dnia 14 września 2021 roku na piśmie na dziennik podawczy Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. 015 (parter) lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: archiwum@ochotnica.pl.

 

 

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk