Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym na następujących liniach komunikacyjnych: Zadanie 1: Ochotnica Dolna (Ligasy) – Ochotnica Dolna (Urząd Gminy), Zadanie 2: Ochotnica Dolna (Kościół) – Ochotnica Dolna Skrodne (przez Gorcowe) Zadanie 3: Ochotnica Dolna (Skrodne) – Ochotnica Górna (Szkoła), Zadanie 4: Ochotnica Górna (Szkoła) – Ochotnica Górna (Stalmachówka), Zadanie 5: Ochotnica Górna (Szkoła) – Ochotnica Górna Jamne”.

 

Dokumenty i szczegółowy opis znajdą Państwo na stronie:

https://bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna,a,1989437,swiadczenie-uslug-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego-w-transporcie-drogowym-na-nastepujacy.html

 

Znak sprawy: WU.7140.42.2021

Zapytanie ofertowe

 

1. Zamawiający: Gmina Ochotnica Dolna

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna

telefon: 18 26 209 10

adres poczty elektronicznej: gmina@ochotnica.pl

 

2. Zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym na następujących liniach komunikacyjnych:

Zadanie 1:

Ochotnica Dolna (Ligasy) – Ochotnica Dolna (Urząd Gminy),

Zadanie 2:

Ochotnica Dolna (Kościół) – Ochotnica Dolna Skrodne (przez Gorcowe)

Zadanie 3:

Ochotnica Dolna (Skrodne) – Ochotnica Górna (Szkoła),

Zadanie 4:

Ochotnica Górna (Szkoła) – Ochotnica Górna (Stalmachówka),

Zadanie 5:

Ochotnica Górna (Szkoła) – Ochotnica Górna Jamne,

 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w transporcie drogowym, na podstawie umowy zawartej z Urzędem Wojewódzkim.

Podstawą do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego stanowić będzie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 t.j.).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do niniejszego pisma.

Wzór (projekt) umowy stanowi załącznik numer 2 do niniejszego pisma.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych, tzn. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie zadania, lub tylko na Zadanie 1, 2, 3, 4, 5.

4. Termin wykonania zamówienia:

Przewozy stanowiące przedmiot zamówienia, będą realizowane w terminie od 1października do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

5. Rodzaj zamówienia: usługa.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 t.j.), jeśli do prowadzenia danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie zezwolenia, jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie zadań wyłącznie podmiotowi posiadającemu wymagane zezwolenie.

W związku z powyższym, warunkiem ubiegania się o niniejsze zamówienie jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób lub stosownej licencji.

 

7. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

 

Kryterium

Waga

Kryterium 1: Rekompensata całkowita

60 pkt

Kryterium 2: Norma emisji spalin/ Rodzaj napędu

40 pkt

 

 

b) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

 

1) Ocena ofert w kryterium „Rekompensata całkowita” zostanie dokonana według wzoru:

 

 Najniższa rekompensata całkowita netto

Cena=  ---------------------------------------------------------------------  x60 pkt

 Rekompensata całkowita netto oferty ocenianej

 

 

 

2) Ocena ofert w kryterium „Norma emisji spalin/Rodzaj napędu” zostanie dokonana w następujący sposób:

 

Każdy autobus skierowany do realizacji zamówienia będzie musiał spełniać określone przez Wykonawcę warunki, w zakresie normy emisji spalin/rodzaju napędu.

 

Norma emisji spalin/ Rodzaj napędu

Liczba punktów

każdy autobus spełnia co najmniej normę Euro 4

 

0 pkt

każdy autobus spełnia co najmniej normę Euro 5

 

20 pkt

każdy autobus:

- spełnia normę Euro 6

lub

- jest autobusem zeroemisyjnym*,

lub

jest pojazdem hybrydowym**,

lub

jest pojazdem napędzanym gazem ziemnym***

 

 

 

40 pkt

* w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, z późn. zm.), w tym także pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem, w rozumieniu tej ustawy

** w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, z późn. zm.)

*** w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, z późn. zm.)

 

W przypadku braku wskazania w formularzu oferty jakiejkolwiek propozycji dotyczącej rodzaju normy emisji spalin/rodzaju napędu, lub wskazania więcej niż jednej propozycji, oferta zostanie odrzucona.

 

c) Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

d) Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Oferty złożone za Zadania 1 i Zadanie 2 będą oceniane oddzielnie.

 

8. Opis sposobu obliczania Rekompensaty całkowitej:

Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wysokość Rekompensaty całkowitej. W szczególności w zakresie kosztów związanych z zapewnieniem przewozu zastępczego, zgodnie z zapisem §5 ust. 1 pkt 14) Umowy.

 

Rekompensata całkowita określa maksymalny poziom rekompensaty, przysługującej Wykonawcy z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i jest ona obliczana w następujący sposób:

RC = (K + RZ) x P

gdzie:

RC – Rekompensata całkowita.

K – Koszt świadczenia usług (netto), w przeliczeniu do 1 wozokilometra.

RZ – rozsądny zysk, w przeliczeniu do 1 wozokilometra. Wysokość rozsądnego zysku wynosi 3% kosztów netto.

P – maksymalna praca eksploatacyjna na linii komunikacyjnej.

 

W formularzu oferty (stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszego pisma) należy wskazać koszt netto świadczenia usług, w przeliczeniu do 1 wozokilometra, następnie obliczyć wysokość rozsądnego zysku, w przeliczeniu do 1 wozokilometra oraz obliczyć Rekompensatę całkowitą, zgodnie z ww. wzorem.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Każda linia rozliczana będzie oddzielnie.

9. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

a) Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na Formularzu oferty stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszego pisma i dołączyć do niego kopię posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w zakresie krajowego przewozu osób, lub stosownej licencji.

b) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym piśmie oraz załącznikach do niego i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie;

c) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne, związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

10. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

11. Termin składania ofert: nie później niż do 21września 2021 r. do godz. 10:00

(złożenie lub wpłynięcie oferty po ww. terminie spowoduje jej odrzucenie – decyduje godzina wpływu pod adres wskazany przez Zmawiającego).

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna (p. 205- sala obrad) o godzinie 11:00.

 

Komplet dokumentów, tj. podpisany Formularz oferty (załącznik numer 3) oraz kopię posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub stosownej licencji, należy składać w postaci papierowej na adres:

Urząd Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna,

W przypadku osobistego składania dokumentów należy je złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, p.015.

Oferty niezawierające kompletu dokumentów wymienionych w pkt 9 podlegają odrzuceniu.

Wykonawca może złożyć jedną Ofertę, w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu, pod rygorem nieważności, należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres Wykonawcy

Gmina Ochotnica Dolna

Urząd Gminy Ochotnica Dolna,
os. Dłubacze 160,
34-452 Ochotnica Dolna
Oferta na: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym na następujących liniach komunikacyjnych:

Zadanie 1:

Ochotnica Dolna (Ligasy) – Ochotnica Dolna (Urząd Gminy),

Zadanie 2:

Ochotnica Dolna (Kościół) – Ochotnica Dolna Skrodne (przez Gorcowe)

Zadanie 3:

Ochotnica Dolna (Skrodne) – Ochotnica Górna (Szkoła),

Zadanie 4:

Ochotnica Górna (Szkoła) – Ochotnica Górna (Stalmachówka),

Zadanie 5:

Ochotnica Górna (Szkoła) – Ochotnica Górna Jamne,

 

 

 

Nie otwierać przed: 21września 2021 r.  godz. 11:00

 

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę. Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu Oferty.

 

13. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 15, zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

15. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podawania przyczyn.

16. Informacja na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.