Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

A. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160

B. Określenie stanowiska:

Stanowisko pracy ds. promocji i kultury.

C. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 poz. 1260 z późn. zm.)
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  5. wykształcenie wyższe
  6. udokumentowany co najmniej 2 lata stażu pracy w promocji lub mediach
  7. prawo jazdy kat. B.
 2. Dodatkowe:
  1. preferowane doświadczenie w zakresie tworzenia tekstów i dokumentacji fotograficznej dot. promocji, wydarzeń kulturalnych i turystyki
  2. preferowane doświadczenie w zakresie znajomości obsługi social mediów w tym copywritingu
  3. preferowane doświadczenie w zakresie PR i współpracy z mediami
  4. preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
  5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
  6. predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odporność na stres),
  7. znajomość prawa dotyczącego prawa samorządowego,
  8. znajomość prawa w zakresie promocji oraz  kultury i sztuki.

D. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 1. Bieżące informowanie mieszkańców Gminy o działalności gminy,
 2. Tworzenie strategii promocji gminy oraz współpraca z mediami
 3. Współpraca przy przygotowywaniu rocznych planów kultury i promocji gminy,
 4. Opracowywanie kalendarza cyklicznych imprez gminnych,
 5. Przygotowywanie, koordynacja i udział w imprezach promujących gminę,
 6. Uczestnictwo w kreowaniu i promocji produktów lokalnych, udział w targach gospodarczych i turystycznych gminy,
 7. Dbałość o wizerunek gminy i urzędu,
 8. Administrowanie oficjalnymi profilami gminy w mediach społecznościowych,
 9. Opracowywanie i przygotowywanie materiałów wydawniczych, folderów turystycznych i innych materiałów promocyjnych gminę nadzór nad ich dystrybucją,
 10. Nadzór nad Wiejskimi  Ośrodkami Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie organizowania oraz współudział w przygotowywaniu imprez kulturalnych, uroczystych rocznic i obchodów świąt narodowych na terenie gminy, przygotowania projektów statutów dla instytucji kultury,
 11. Prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 12. Współdziałanie ze stowarzyszeniami w zakresie kultury, sztuki i sportu,
 13. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz współpracą z miastami partnerskimi,
 14. Prowadzenie spraw dotyczących używania nazwy Gminy, herbu, logo przez wnioskujące podmioty,
 15. Koordynacja realizacji zadań związanych z promocją gminy wynikających ze strategii rozwoju gminy,
 16. Przygotowywanie, koordynacja i udział w imprezach promujących gminę kulturalnych, sportowych i historycznych.
 17. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami.
 18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy lub innych przełożonych.

E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Zadaniowy czas pracy wymagający pracy w terenie poza Urzędem Gminy oraz podczas uroczystości i wydarzeń odbywających się w dni wolne od pracy,
 2. wymiar czasu pracy: Pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna Regulaminem Pracy,
 3. wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

F. W sierpniu 2021 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

G. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

H. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko pracy ds. promocji i kultury”, w terminie  do dnia 29 września 2021 roku do godz. 09:00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
 3. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
 4. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,
 5. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze - podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm. ).

 

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk