Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Tylmanowa

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Tylmanowa

Tylmanowa, dnia 16.09.2021 r.

          SOŁTYS

Sołectwa Tylmanowa

AK.0021.4.2.2021.JP

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Tylmanowa odbędzie się w dniu 26 września 2021 r. (niedziela) o godzinie 08.00 (lub w drugim terminie o godzinie 08.15) w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej

 

Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych.
  2. Przyjęcie porządku Zebrania.
  3. Informacja z wykonanych inwestycji oraz plany inwestycyjne na lata 2022 i 2023.
  4. Sprawozdanie Sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków Sołectwa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa za 2020 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu wydatków Sołectwa Tylmanowa na 2021 r.
  8. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej Sołectwa w Okręgu II – Mastalerze, Paluchy Czeczugi
  9. Dyskusja i wolne wnioski.
  10. Zakończenie Zebrania.

 

Sołtys

/-/ Jan Ligas