Prace związane z odbudową drogi w os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej zakończone

Prace związane z odbudową drogi w os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej zakończone

W poniedziałek (4 października) nastąpił odbiór końcowy dla wykonania robót: „Odbudowa nawierzchni oraz elementów odwodnienia drogi gminnej 363918K Jurkowski Potok w km 0+000 - 0+800 w Ochotnicy Górnej”. 

Podczas odbioru sprawdzono jakość wykonanych robót i ich zgodność z zawartą umową. Miesiąc wcześniej,w dniu 08.09.2021 r., dokonano kontroli prawidłowości wykonywania robót i ustalano szczegóły stosowanych rozwiązań.

Uczestnikami obu spotkań w os. Jurkowski Potok byli: Paweł Cetera – Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, Jakub Osman – Inspektor ds. infrastruktury drogowej, Jacek Zborowski – Podinspektor ds. budownictwa, Janusz Liptak  „DRO-MOST” - Inspektor nadzoru inwestorskiego, Andrzej Bukała –Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej, Stanisław Faltyn - Radny Rady Gminy Ochotnica Dolna, Krzysztof Kalata – Wykonawca, Jacek Kasperek – Kierownik robót.

W ramach inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Wykonano także odwodnienia i odprowadzenie wody, które zabezpieczono kratami. Ułożono pobocza żwirowe. Wcześniej została zrobiona nowa kanalizacja sanitarna

Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji Paweł Cetera podziękował wykonawcy za rzetelną realizację robót. - W imieniu Wójta Gminy dziękuję też mieszkańcom i kierowcom za cierpliwość i wyrozumiałość wykazaną w trakcie prowadzonych robót.

GALERIA