Ogłoszono przetarg na roboty budowlane wchodzące w zakres inwestycji:

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane wchodzące w zakres inwestycji: "Rewitalizacja w Gminie Ochotnica Dolna poprzez zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań"

Wójt Gminy Ochotnicy Dolna zaprasza do składanie ofert na postępowanie przetargowe pn: "Rewitalizacja w Gminie Ochotnica Dolna poprzez zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań" znak sprawy: WZ.271.1.14.2021

Prowadzone w trybie podstawowym w wariancie negocjacyjnym:  tryb podstawowy – art. 275 pkt 2) 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rewitalizacją w Gminie Ochotnica Dolna poprzez zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań w tym: zagospodarowanie terenu dla stworzenia wielopokoleniowej przestrzeni spotkań, wraz z oświetleniem terenu, budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, budową ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz obiektów budowlanych: punktu gastronomicznego, toalet publicznych, altany, placu zabaw, parku linowego, skate parku i siłowni zewnętrznej wraz z zielenią i docelowym ukształtowaniem terenu, konieczną rekultywacją terenu z jej oczyszczeniem, koniecznymi wymianami i uszlachetnieniem warstwy wegetatywnej, nowymi nasadzeniami drzew, bylin i krzewów, wykonaniem nasadzeń trawnikowych, pielęgnacją istniejącego drzewostanu, pielęgnacją zachowanych fragmentów łąkowych, montaż elementów małej architektury.

Zakres robót będący przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje następujące zadania:

Zagospodarowanie terenu dla stworzenia wielopokoleniowej przestrzeni spotkań, wraz z oświetleniem terenu, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz obiektów budowlanych: punktu gastronomicznego, toalet publicznych, altany, placu zabaw, parku linowego, skate parku i siłowni zewnętrznej wraz z zielenią.

Zakres robót budowlanych

Na obszarze inwestycji przewiduje się lokalizację następujących elementów zagospodarowania i wyposażenia:

droga dojazdowa 20 t o nawierzchni asfaltowej

ścieżki pieszo-rowerowe z wodoprzepuszczalnej, stabilizowanej nawierzchni żwirowej

9 miejsc parkingowych, w tym: 6 standardowych + 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych

5 niewielkich obiektów budowlanych w tym: budynek obsługi parku linowego, lodowiska oraz wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego, budynek toalet publicznych, budynek małej gastronomii, altana parkowa oraz wiata śmietnikowa

plac zabaw

ogród sensoryczny

„skate park” z urządzeniami mobilnymi, funkcjonujący w sezonie zimowym jako lodowisko

park linowy

ścianka wspinaczkowa

siłownia zewnętrzna

elementy małej architektury: pergola drewniana, stojaki na rowery, ławki i stoły parkowe, hamaki, kosze na śmieci, miejsce na ognisko – grill, słupki blokujące wjazd

remont istniejącego ogrodzenia siatkowego wokół boiska piłkarskiego obejmujący wymianę piłkochwytów

oświetlenie

nawierzchnie

zieleń dekoracyjna i okrywowa, w tym wymiana murawy w rejonie pól karnych na istniejącym boisku piłkarskim wraz z wykonaniem drenażu

Projektowane przyłącza

Przyłącz wodociągowy

Przyłącz kanalizacyjny – kanalizacja sanitarna i opadowa 

Przyłącz energetyczny

Przyłącz C.O. – pompa ciepła wodno-powietrzna typu „Split Inverter”

Wody opadowe odprowadzone będą do szczelnych zbiorników retencyjnych zaprojektowanych na działce nr ewid. 3769/19

 

Szczegółowe informacje i dokumentacja przetargowa dostępne w linku:

https://bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna,a,1998319,rewitalizacja-w-gminie-ochotnica-dolna-poprzez-zagospodarowanie-terenu-dla-stworzenia-przestrzeni-sp.html