Ważny komunikat dla Podatników

Ważny komunikat dla Podatników

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w latach 2020-2021 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przeprowadzona  została modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy w miejscowościach: Ochotnica Górna i Tylmanowa. Modernizacja objęła aktualizację użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków.

W wyniku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu modernizacji może się okazać, że inaczej niż dotychczas zostały sklasyfikowane grunty i budynki. Zmiana tej klasyfikacji ma kluczowy wpływ na zastosowanie określonych stawek podatkowych i jest wiążąca dla nas jako organu podatkowego, który nalicza podatek.

Wzrostu wysokości podatku wynikającego z modernizacji mogą spodziewać się osoby będące właścicielami zabudowanych gruntów o łącznej wielkości poniżej 1 ha fizycznego i przeliczeniowego, u których nie zostało przeprowadzone do tej pory wyłączenie gruntu z użytku rolnego, albo też grunt został wyłączony w  wielkości niedostatecznej. Wpływ na zmianę opodatkowania będzie miało także ujawnienie  w ewidencji gruntów i budynków istniejących zabudowań, których do tej pory podatnicy nie zgłosili do opodatkowania.

Wszelkie zmiany ujawnione w ewidencji gruntów i budynków w wyniku dokonanej modernizacji spowodują obowiązek złożenia druków informacji podatkowych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, posiadających grunty na terenie Gminy Ochotnica Dolna.       

Na wyżej wymienione  zmiany nie ma wpływu ani Rada Gminy Ochotnica Dolna, a tym bardziej Wójt Gminy, ponieważ wymiar podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości jest ustalany na podstawie danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe, które w latach 2020-2021 przeprowadziło modernizację ewidencji gruntów i budynków na ternie naszej gminy.

Również  w ramach postępowania podatkowego nie ma możliwości dokonania zmian w tych ewidencjach. Organ podatkowy, ustalając wymiar podatków, obowiązany jest opierać się na wspomnianej wyżej ewidencji gruntów i budynków, jako podstawy do naliczania podatków zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W związku z powyższym, po stronie Gminy stoi wyłącznie określenie wysokości opłaty za powierzchnię (a nie wymiar samej powierzchni).

Jedynym organem, do którego można się odwoływać w zakresie zmian powierzchni nieruchomości objętym podatkiem jest Starosta Powiatu Nowotarskiego. W związku z powyższym, wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych powinny być kierowane do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój 205, w godzinach 8.00 - 14.40  po wcześniejszym umówieniu pod nr tel.: 18 261 07 70.