Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na zadanie „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY OCHOTNICA DOLNA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na zadanie „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY OCHOTNICA DOLNA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

F.3052.11.2021.AG

Ochotnica Dolna, dnia 23 listopada 2021r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NA „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY OCHOTNICA DOLNA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

I. Zamawiający:

GMINA OCHOTNICA DOLNA
Os. Dłubacze 160
34-452 Ochotnica Dolna
NIP: 7352834179
Tel. 48 18 262 09 10
Fax 48 18 262 09 36


II. Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone przez Gminę Ochotnica Dolna – wartość zamówienia nie przekracza 130.000,00 zł. – na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm) nie stosuje się przepisów wyżej wymienionej ustawy.


III. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Ochotnica Dolna oraz jej jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

1. otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Gminy, rachunków bieżących podstawowych dla Urzędu Gminy jako urzędu gminy oraz dla gminnych jednostek organizacyjnych, oraz sporządzanie codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej bądź elektronicznej.

2. możliwość otwierania w trakcie umowy nowych rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i jej jednostek organizacyjnych, w tym oprocentowanie tych rachunków które otwierane są na szczególne programy finansowane ze środków Unijnych Lub Budżetu Państwa, w przypadku gdy zachodzi konieczność założenia rachunku oprocentowanego.

3. zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej,

4. zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek Gminy,

5. możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu i spłacanego w tym samym roku, w którym zostanie zaciągnięty,

6. realizowanie poleceń przelewu w ramach bankowości elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej,

7. świadczenie usługi przewalutowania,

8. realizacja wpłat gotówkowych,

9. dokonywanie wypłat gotówkowych,

10. otwarcie i prowadzenie wirtualnych rachunków bankowych dla podatników Gminy Ochotnica Dolna,

11. lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu gminy na lokacie OVERNIGHT, z możliwością ich automatycznej prolongaty,

12. lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych z możliwością ich automatycznej prolongaty,

13. uznawanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu dokonania operacji,

14. usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach jednostek Gminy na wskazany rachunek (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe),

15. zapewnienie bieżącej sprawności systemu bankowości elektronicznej i jego obsługi technicznej.

16. zapewnienie płatności masowych z zakresu śmieci i podatków,

17. Przelewy dokonywane na rachunki w oddziale banku oraz innych oddziałach filiach dokonywane będą bez opłat,

18. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Ochotnica Dolna żadnych innych opłat niż określone w zapytaniu,

19. Bank zawrze umowę z Gminą Ochotnica Dolna o prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszej procedurze obejmującą jednostki organizacyjne Gminy wymienione w punkcie 4,

20. Wykonawca posiada oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Ochotnica Dolna. W przypadku nie posiadania przez wykonawcę oddziału/placówki położonej w miejscowości Ochotnica Dolna, wykonawca zobowiąże się do otwarcia w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy i prowadzenia na koszt banku punktu kasowej obsługi bankowej przez okres obowiązywania umowy w odległości do 300 metrów od siedziby zamawiającego.

21. Termin realizacji: od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.

Uwaga!

Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych rachunków bankowych dla Gminy lub jednostek organizacyjnych, w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wyłonionego w niniejszej procedurze.
Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ostatecznej oferty z wybranym podmiotem.

IV. Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na przedstawioną ofertę:

1. Wykaz jednostek organizacyjnych
a) Budżet JST – Organ,
b) Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej
c) Zespół Szkolno – Przedszkolny im. majora Henryka Sucharskiego w Tylmanowej,
d) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej,
e) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej,
f) Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej – Skrodne,
g) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej,
h) Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ustrzyk” przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej
i) Centrum Usług Wspólnych,
j) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej,
k) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej,

2. Ilość prowadzonych rachunków bankowych w tym: dla Urzędu Gminy Ochotnica Dolna oraz dla jednostek organizacyjnych - łącznie około 55 rachunków w tym:
1. rachunki bieżące,
2. rachunki pomocnicze, w tym:
a) sum depozytowych,
b) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
c) dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych ,
d) inne,
3. około 7000 kont wirtualnych dla podatników,

3. Szacunkowa ilość przelewów: ok. 3000 miesięcznie (w tym: ok 1500 - przelewy świadczeń np. 500+ i rodzinne).

4. Szacunkowa wysokość wypłat gotówkowych: do ok 20.000,00.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.

V. Warunki dodatkowe

We wszystkich jednostkach obsługa rachunków prowadzona jest za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

VI. Osoby uprawnione do kontaktowania się z bankami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z bankami w sprawach związanych z przedmiotem zapytania ofertowego jest Adam Górnicki tel. +48 18 262 09 10, e-mail: skarbnik@ochotnica.pl

VII. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym.
1) W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1. złożą oświadczenia (zał.nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego), że:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego,
c) są bankiem,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
e) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
2) Oferta składać się powinna z trzech części, ułożonych w podanej niżej kolejności:
1. części cenowej, sporządzonej na osobnym formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. oświadczenia i dokumentów,
3. projektu umowy.

3) Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela.

4) Wszystkie dokumenty, oświadczenia i projekt umowy (parafowany) winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta, bądź przez niego upoważnionego przedstawiciela. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

5) Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Organizatora konkursu, na adres:

GMINA OCHOTNICA DOLNA
Os. Dłubacze 160
34-452 Ochotnica Dolna

oraz będzie posiadać oznaczenia:
„Oferta na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Ochotnica Dolna oraz jej jednostek organizacyjnych”
Oferta cenowa powinna być złożona na osobnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Formularz powinien stanowić pierwszą stronę oferty (nie licząc ewentualnej strony tytułowej i spisu treści).

VIII. Szczegółowa zawartość oferty

1) Na formularzu części cenowej oferty (formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 należy podać:
1. miesięczną cenę ryczałtową brutto,
2. łączną cenę ryczałtową brutto w okresie obowiązywania umowy.
2) Oświadczenia i dokumenty:
1. oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie
2. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych,
3. niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. Wymóg przedstawienia pełnomocnictw dotyczy sytuacji, w których oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta,
4. proponowany projekt umowy.
3) Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna, Sekretariacie Urzędu – w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku, do godziny 11.00.

IX. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100%. Cena ma uwzględniać wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy zawarte w zapytaniu ofertowym.
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Cena jest wynagrodzeniem brutto ryczałtowym, które nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia.

X. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym bankiem, nie później niż 14 dni od daty podpisania powiadomienia o wyborze oferty.

XI. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli ofertę.

XII. Załączniki

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

XIII. Dodatkowe oświadczenia dotyczące RODO

1. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO – załącznik Nr 3
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – załącznik Nr 4.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 66.10.00.00-1 – Usługi bankowe i inwestycyjne.