Posiady na Wołoskim Szlaku

Posiady na Wołoskim Szlaku

19 listopada, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, odbyły się Posiady na Wołoskim Szlaku. Na spotkanie licznie przybyli bacowie z całego regionu. Obecny był także Jarek Buczek – baca ochotnicki - wraz z żoną Małgorzatą Buczek.

Spotkanie poprowadził Józef Michałek. Dotyczyło ono pasterstwa i bacowania oraz wynikających z tej działalności trudności Rozmawiano także o formach i metodach wsparcia dla baców związanych z ochroną bioróżnorodności krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu owiec, popularyzację gospodarki pasterskiej oraz przedsięwzięcia propagujące tożsamość i kulturę lokalną, ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Podczas posiadów omówiono założenia projektowe, bacowanie, muzykę, architekturę i krajobraz Szlaku Kultury Wołoskiej. Planowane jest  także wpisanie bacowania na krajową listę niematerialnego dziedzictwa.   

GALERIA