Ogłoszono przetarg na:

Ogłoszono przetarg na: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna”

Wójt Gminy Ochotnicy Dolna zaprasza do składanie ofert na postępowanie przetargowe pn: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna" znak sprawy:  WZ. 271.3.1.2022

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część I – VIII

I. Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie

Gminy Ochotnica Dolna”.

 

Link do strony postępowania: https://bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna,m,402578,2022.html

 

 

II.   Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą świadczone począwszy od dnia 01.02.2022r. do dnia 31.03.2022r.

 

III. Przedmiot zamówienie obejmuje świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg i placów gminnych:

 

III.1. Drogi gminne i place w Ochotnicy Górnej, obejmujące:

 

Rejon I.

os. Posadowskie,

os. Jurkowski Potok,

os. Gronie,

os. Majdówka,

os. Czajki,

os. Błaszczaki,

os. Zawady (do Krzyża),

os. Zawady (Stara Droga),

os. Białówka (sięgacz prawy do nr 325 B, sięgacz lewy do nr 321 D),

os. Mostkowe,

os. Studzionki;

 

Rejon II.

os. Jamne,

os. Pierdułowski Potok,

os. Skałka,

os. Jaszcze,

os. Jaszcze – (Zagroniowski Potok ),

os. Jaszcze – (Małe Jaszcze)

Plac przy budynku WOK i Remizy OSP,

Plac przy wyjeździe z os. Jamne w dół,

Plac przy Skwerku;

 

Rejon III.

os. Ustrzyk (sięgacz lewy Sikory),

os. Forendówki (do Wiaty kuligowej),

os. Holina,

os. Bartoszówka;

 

III.2. Drogi gminne i place w Ochotnicy Dolnej obejmujące:

 

Rejon IV.

os. Brysiówka .

os. Janczury, .

os. Janczury - Osobie (do Buciory),

os. Osobie Górne (do Skalne),

os. Skalne – os. Twarogi,

os. Janczurowski Potok,

os. Sikorówka,

os. Rola,

os. Rola – Folwark,

os. Polisiówka,

os. Gardonie (do nr 78),

os. Kuce;

 

Rejon V.

os. Lubańskie,

os. Pitki,

os. Kołodzieje,

os. Zarębówka,

os. Soskówka – Zawory,

os. Bąki,

os. Leskówka,

os. Bibiarze,

os. Szymany,

os. Nogawki,

os. Dutkówka i (do P. Mazurka),

os. Dłubacze, Droga do WOK i Remizy,

os. Hologówka (obok apteki),

Parking przy Szkole Podstawowej,

Parking przy Urzędzie Gminy i Targowisku

Plac przy WOK i Remizie OSP;

 

Rejon VI.

os. Kudowe( do nr 217 A), .

os. Kudowe – sięgacz lewy do nr 201

os. Kudowe - strona prawa,

os. Gorcowe (do nr 69),

os. Rusnaki, .

os. Kapłony (dwie drogi)

os. Skrodne,

os. Skrodne – Kotliny;

III.3. Drogi gminne i place w Ochotnicy Dolnej – Młynne obejmujące:

Rejon VII.

Młynne (od drogi powiatowej - Za Bystry Gronik nr 135),

Młynne – Brzeźnie, .

Młynne – Golce, .

Młynne Błachuty - Tomaśki – Gołdyny (poza potok),

Młynne - Szlagówka,

Młynne - Folwark,

Młynne Piszczki (do nr 92 A),

Młynne – Jagieły do nr. 103 E, i 103 B,

Młynne - Chrobaki,

Młynne - Kotelniki – Wierch Młynne.

Parking przy Kaplicy;

 

III.4. Drogi gminne i place w Tylmanowej obejmujące:

 

Rejon VIII.

os. Kłodne,

os. Obłaz Górny,

os. Lachówka,

os. Kąt,

os. Buciorówka,

os. Bliszcze,

os. Płaśnie,

os. Księżaki,

os. Kotelnica,

os. Stachówka,

os. Gąszcze,

os. Ligasy,

os. Ziemianki,

os. Potok,

os. Padół,

os. Miazgi,

os. Mostki,

os. Chlebki,

os. Michałki,

os. Brodki,

os. Glinik,

os. Kozielce,

os. Zagonie,

os. Górki,

os. Gabrysie,

os. Obłaz Wyżny,

os. Makowica,

os. Połanki,

os. Hardopadły,

os. Piszczki,

os. Talafusy,

os. Kłodne (miejsce zawracania autobusu szkolnego),

os. Michałki miejsce postojowe (przy DW 969);

 

W ramach ww. części planuje się 400 godzin zimowego utrzymania dróg

 

szczegółowy podział i zakres zadań dostępne w linku:

 

https://bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna,m,402578,2022.html

 

IV. W ramach usług objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

 

IV.1. odśnieżania dróg wskazanych punkcie III powyżej (w zależności od realizowanej części zamówienia – Rejonu) poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i placów gminnych;

 

IV.2. zwalczania na całych długościach dróg: śliskości zimowej, gołoledzi, polegającego na zapobieganiu albo jej likwidacji za pomocą materiału uszorstniającego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, udostępnionego przez Zamawiającego na zasadach szczegółowo określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załączniku nr 3 do SWZ;

 

IV.3. zwalczania śliskości zimowej, gołoledzi, polegającego na zapobieganiu albo jej likwidacji za pomocą mieszanki piaskowo-solnej – każdorazowo na podstawie odrębnego polecenia Zamawiającego, wydawanego na zasadach szczegółowo określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ;

 

IV.4. usuwanie zalegającego śniegu z dróg, poboczy oraz placów gminnych – każdorazowo na podstawie odrębnego polecenia Zamawiającego, wydawanego na zasadach szczegółowo określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ;

 

V.      Główne zasady świadczenia usług w ramach zimowego utrzymania dróg i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna:

 

Począwszy od dnia wskazanego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego jako dzień rozpoczęcia świadczenia usług, Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego monitorowania warunków atmosferycznych i prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg, przy uwzględnieniu następujących warunków:

 

V.1. Wykonawca gwarantuje dostępność telefoniczną (przyjmowanie interwencji/zgłoszeń od właściwego Sołtysa i/lub innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego);

V.2. Wykonawca gwarantuje możliwość odbioru od Zamawiającego materiału uszorstniającego (z miejsca jego składowania usytuowanego w graniach administracyjnych Gminy Ochotnica Dolna) i zdeponowania go na należącym do Wykonawcy placu składowym – tj. placu do którego przysługuje Wykonawcy tytuł prawny, w tym np.: obligacyjny tytuł prawny. Przechowanie materiału uszorstniającego, od chwili jego odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego, następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Udostępniony materiał uszorstniający, przeznaczony do zwalczania śliskości na drodze będzie zgodny z obowiązującymi w tym zakresie normami i dopuszczony do celu, jakiemu ma służyć [w tym będzie spełniał wymogi określone m.in. w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960);

V.3.  Wykonawca gwarantuje świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w sposób:

V.3.1.  zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

V.3.2.  zapewniający bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego (w tym pojazdów i pieszych) a także otoczenia, w którym realizowane będą usługi – podczas realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, celem uniknięcia wyrządzenia szkód w mieniu należącym do Zamawiającego i/lub osób trzecich (w tym: studzienek w drogach; ogrodzeń i budynków prywatnych posesji, w tym poprzez ich zanieczyszczenie; drogowego oznakowania pionowego i poziomego, pozostałych elementów infrastruktury drogowej; pojazdów, itp.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości i jest świadom tego, iż realizacja usług odbywać się będzie przy normalnym ruchu pojazdów (w tym pojazdów nadjeżdżających z przeciwka).

V.3.3. spełniający wymagania określone w standardach odśnieżania wskazanych w treści Załącznika nr 2 do SWZ.

V.4.     Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone w związku ze świadczonymi przez siebie usługami.

V.5.     Należyte wykonywanie przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia będzie każdorazowo potwierdzane w drodze sporządzonej przez Wykonawcę i pisemnie potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego: Karty Drogowej Zimowego Utrzymania Dróg. Zasady sporządzania Karty, jej zatwierdzania oraz wzór Karty wynika z projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ;

V.6.      Usługa wywozu (usuwania) zalegającego śniegu:

 

Świadczenie usług z zakresu wywozu (usuwania) zalegającego śniegu stanowi usługę, do której realizacji Wykonawca przystępuje jedynie na wezwanie Zamawiającego (wezwanie może zostać skierowane do Wykonawcy w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres Wykonawcy wskazany w umowie o udzielenie zamówienia bądź – w sytuacjach ekstraordynaryjnych – w drodze telefonicznej). W ramach tejże usługi Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia miejsca, z którego będzie wywożony śnieg, jego zebrania, załadowania oraz odwiezienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (placu), usytuowanego na terenie Gminy Ochotnica Dolna, a także do przygotowania placu pod rozładunek. Wykonawca będzie realizował czynności opisane w zdaniu poprzedzającym przy użyciu własnego sprzętu. Rozliczenie z tytułu świadczonej usługi nastąpi na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy: cena za 1 m-g pracy sprzętu (pług wirnikowy, koparko-ładowarka, samochód samowyładowczy). Na okoliczność realizacji usługi wywozu (usunięcia) zalegającego śniegu, Wykonawca i upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sporządzą Kartę Drogową Zimowego Utrzymania Dróg, która będzie stanowiła dla Wykonawcy każdorazowo podstawę do ujęcia wynagrodzenia z tytułu zrealizowanej usługi w fakturze wystawianej Zamawiającemu pod koniec każdego miesiąca wypadającego w okresie obowiązywania Umowy, w którym usługi były świadczone. Wykonawca ma obowiązek przez cały okres realizacji zamówienia dysponować sprzętem umożliwiającym realizację usługi wywozu (usunięcia) zalegającego śniegu, bez względu na to czy usługa zostanie mu powierzonado realizacji.

 

V.7. Usługi związane z zapobieganiem i likwidacją śliskości zimowej:

 

V.7.1. Zamawiający zapewnia materiał uszorstniający, niezbędny do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej;

V.7.2. Wykonawca zaopatruje się w materiał uszorstniający w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (usytuowanym na terenie Gminy Ochotnica Dolna lub w najdogodniej położonej żwirowni lub sprzedawcy/dostawcy soli drogowej, w stosunku do miejsca lokalizacji bazy Wykonawcy) na zasadach szczegółowo określonych w projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ;

V.7.3.  Odbiór i załadunek materiału uszorstniającego będzie się odbywał przy wykorzystaniu sprzętu Wykonawcy;

V.7.4.  Odbiór materiału przez Wykonawcę będzie następował każdorazowo za potwierdzeniem tej okoliczności w drodze pokwitowania. Na dokumencie pokwitowania zostaną uwidocznione m.in. takie informacje jak: dane Wykonawcy, data odbioru materiału, ilość (wyrażona w odpowiednich jednostkach) i rodzaj pobranego materiału, a także podpis osoby (przedstawiciela Wykonawcy) odbierającej materiał ze wskazaniem jej imienia i nazwiska;

V.7.5.  Fakt użycia przez Wykonawcę materiału uszorstniającego zostanie każdorazowo utrwalony w treści Karty Drogowej Zimowego Utrzymania Dróg, w której to zostaną zamieszczone m.in. takie dane jak powierzchnia posypana materiałem (wyrażona w m2) rodzaj posypki (piasek/ grys/ mieszanka grysu z piaskiem/ mieszanka piasku z domieszką soli).

V.7.6.   Wykonawca ma obowiązek odebrać właściwy materiał uszorstniający od Zamawiającego, a następnie przygotować we własnym zakresie, na terenie własnego placu stosowną mieszankę uszorstniającą (powyższe dotyczy zarówno przypadku: wydania Wykonawcy polecenia zwalczania śliskości zimowej, gołoledzi, przy użyciu mieszanki piaskowej z domieszką soli, jak również sytuacji gdy Wykonawca uzna za konieczne wykorzystanie mieszanki piasku z grysem);

V.7.7.  Usługa polegająca na posypywaniu drogi wykonywana będzie na całej szerokości jezdni

i na całej długości odcinka drogi za pomocą udostępnionego przez Zamawiającego:

1) piasku (piasek ostry o uziarnieniu 2,0mm) albo:

2) grysu o uziarnieniu 2,0 do 8,0 mm albo:

3) mieszanką piasku i grysu, o którym mowa w punkcie 2 powyżej albo:

4) na odrębne polecenie Zamawiającego: mieszanką przygotowaną przez Wykonawcę na bazie udostępnionych przez Zamawiającego: piasku z domieszką soli (mieszanka w proporcji: 3:1, w której skład wchodzą 3 jednostki piasku ostrego o uziarnieniu 2,0 mm oraz 1 jednostka soli drogowej – 100g/1m2 nawierzchni jezdni);

VI.  Wynagrodzenie z tytułu pozostawania przez Wykonawcę w gotowości do świadczenia usług w ramach zimowego utrzymania dróg:

 

Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu pozostawania w gotowości do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg. Wykonawca określa w ofercie stawkę jednostkową (tj. stawkę za jeden dzień pozostawania w gotowości do świadczenia usług zimowego utrzymania dróg). Maksymalna ilość dni, za które będzie przysługiwało Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości do świadczenia usług zimowego utrzymania dróg nie przekroczy łącznie 20 (słownie: dwudziestu) dni. W przypadku gdy w danym dniu Wykonawca podejmie choćby jedną akcję zimowego utrzymania dróg, wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości do świadczenia usług nie będzie naliczane za ten dzień.

 

VII. Kontrola należytego wykonywania usług oraz upomnienia:

       Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania w trakcie realizacji przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia, niezapowiedzianych kontroli jakości i sposobu świadczonych usług. Przedmiotowe kontrole mogą dotyczyć:

1)  zgodności dysponowania przez Wykonawcę sprzętem używanym do realizacji usługobjętych przedmiotem zamówienia z wykazem określonym w ofercie przetargowej Wykonawcy i wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SWZ;

2)  wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków dotyczących czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia, zgodnie z czasem na podstawienie pojazdu zastępczego zadeklarowanym przez Wykonawcę w treści Jego oferty;

3)  zgodności realizowanych przez Wykonawcę usług ze standardem określonym w Załączniku nr 2 do SWZ. W przypadku stwierdzenia uchybień w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych,

 

Zamawiający będzie uprawniony do wystosowania pisemnego upomnienia do Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony do wystosowanie pisemnego upomnienia również w innych przypadkach nienależytego wykonywania usług, wskazanych w treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do co najmniej dwóch pisemnych upomnień, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Warunki udziału w postępowaniu

 

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące:

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w powyższym zakresie.

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z    odrębnych przepisów:

  Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w powyższym zakresie.

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

     Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w powyższym zakresie.

4)  zdolności technicznej lub zawodowej:

Część I - VII

4.1.   Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców którzy wykażą się dysponowaniem niezbędnymi   narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj.:

a) min. 1 (słownie: jednym) ciągnikiem z pługiem i piaskarką lub samochodem z pługiem i piaskarką;

b) min. 1 (słownie: jedną) ładowarką kołową lub koparko-ładowarką kołową;

c) min. 1 (słownie: jednym) pługiem wirnikowym;

d) min. 1 (słownie: jednym) pojazdem samowyładowczym do 10 ton lub zestawem z przyczepą  samowyładowczą;

e) min. 1 (słownie: jednym) pojazdem zastępczym w przypadku wystąpienia awariiktóregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia.

Część VIII

4.2 Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców którzy wykażą się dysponowaniem niezbędnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj.:

a)   min. 1 (słownie: jednym) ciągnikiem z pługiem i piaskarką lub samochodem z pługiem i piaskarką;

b)   min. 1 (słownie: jedną) ładowarką kołową lub koparko-ładowarką kołową;

c)   min. 1 (słownie: jednym) pojazdem samowyładowczym do 10 ton lub zestawem z przyczepą samowyładowczą;

d)   min. 1 (słownie: jednym) pojazdem zastępczym w przypadku wystąpienia awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia.

3.   Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunków przez wykonawców.

4.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.