Odbiór odpadów komunalnych

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 14.12.2020 r., po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów komunalnych, Rada Gminy Ochotnica Dolna podjęła nową uchwałę w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dzięki zmianom w systemie odbioru odpadów komunalnych i korzystnej ofercie w ramach postępowania przetargowego, mimo wzrostu cen, udało się trzeci rok utrzymać najniższe stawki w Powiecie Nowotarskim.

GMINA

Stawka z kompostownikiem

Ochotnica Dolna

17,00 zł

Jabłonka

17,50 zł

Łącko

18,00 zł

Kamienica

18,00 zł

Spytkowice

18,50 zł

Lipnica

19,00 zł

Raba Wyżna

20,00 zł

Łapsze Niżne

20,00 zł

Czarny Dunajec

21,00 zł

Miasto Nowy Targ

22,00 zł

Rabka Zdrój

23,00 zł

Gmina Nowy Targ

23,00 zł

Szaflary

25,00 zł

Jeśli gospodarstwo nie posiada kompostownika wówczas stawka jest wyższa o 2,50 zł/mieszkańca/miesiąc.

17,00 zł/mieszkańca/miesiąc od właścicieli nieruchomości zamieszkałych posiadających kompostownik, to najniższa stawka wśród gmin, które nie mają swojego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest
ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie całego kraju.

Nawet w gminach posiadających własny system odbioru odpadków, czyli PSZOKi, specjalistyczne samochody i wyspecjalizowany w tym zakresie Zakład Gospodarki Komunalnej stawki za odbiór odpadów są zaledwie od 1-2 zł niższe a w niektórych przypadkach nawet wyższe niż stawki w gminach bez własnego systemu odbioru odpadów. Wśród gmin posiadających własny system odbiorów odpadów komunalnych w Gminie Krościenko n.D. jest to 16 zł od osoby, w Gminie Czorsztyn 15 zł., ale w Gminie Szczawnica 18,6 zł.

Pozostałe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  • Opłata ryczałtowa dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Ochotnica Dolna będzie wynosić 180,00 zł/rok.
  • Mimo, że większość Gmin rezygnuję z obsługi podmiotów gospodarczych w ramach systemu odpadów komunalnych my postanowiliśmy utrzymać dotychczasowy system jak i dotychczasową stawkę, która jest najniższa w regionie. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą: Za worek o pojemności 120 l – 15,60 zł/miesiąc.

    Zgodnie z art. 6k pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2020.0.1439 ) za worki o większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

 

Opłata dla nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy oraz jednocześnie posiadają one część niezamieszkałą wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jest suma dwóch opłat:

  • Opłata standardowa jak dla nieruchomości zamieszkałych
  • Opłata ryczałtowa w kwocie 180 zł/rok
  • W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawki będą 2 razy wyższe.

UWAGA: Informujemy również, iż właściciele nieruchomości którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ilość mieszkańców nie uległa zmianie,  nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Nową deklarację są zobowiązani złożyć:

            - właściciele nieruchomości w których uległa zmianie ilość mieszkańców

            -  osoby, które prowadza działalność gospodarczą

            - właściciele nieruchomości, którzy wynajmują część mieszkania na cele   

               rekreacyjno- wypoczynkowe

            -  osoby które wcześniej deklarowały, że nie będą segregować odpadów.


Zgodnie z uchwaloną przez Sejm RP i podpisane przez Prezydenta RP ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020poz.1439) nie można już oddawać niesegregowanych odpadów. Na podstawie art. 6k  ust. 1  w przypadku braku segregacji lub stwierdzenia nieprawidłowości w jej prowadzeniu będziemy zmuszeni odebraćodpady jako zmieszane i nałożyć karę finansową.

Deklaracje w załączniku.

Chcemy podkreślić, że:
1)  przywracamy odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy 2 razy w roku, a

2) w miesiącach letnich, tj. od czerwca do sierpnia tworzywa sztuczne i metale (kolor żółty) będą odbierane 2 razy w miesiącu.

3) zwiększamy limit oddawania odpadów budowlanych do 3 m3 bezpłatnie od nieruchomości, oraz do 10 opon od samochodów osobowych do 3,5 t od nieruchomości   w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – Tylmanowa, os. Rzeka 419,

Ze względu na pojawiające się w ostatnim czasie pożary w miejscu składowania odpadów (szczególnie odpady zostawione przez weekend), PSZOK będzie czynny w dni robocze, tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08.00 do 15.00.

Pragniemy zaznaczyć, iż w porównaniu z innymi gminami z terenu powiatu nowotarskiego, którym w drodze przetargu wyłoniona firma wykonuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, nadal będziemy posiadać niższe stawki za tego typu usługi.

W załączniku harmonogram odbioru odpadów oraz deklaracje o wysokości opłat.