Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Ochotnica Dolna, adres: os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna tel. 18 262 09 10
 2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: gmina@ochotnica.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail na adres: inspektor@cbi24.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. eRODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018. poz. 217 ze zm.).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • żądania przeniesienia swoich danych osobowych
  • a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, osoba której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana – nie na podstawie obowiązującego prawa, są podawane dobrowolnie, jednak brak ich podania skutkować może m. in. ograniczeniem form komunikacji.