Dzisiaj (20 stycznia) w biurze Euroregionu Tatry w Nowym Targu nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Projekt w tym roku będzie realizowany przez Gminę Ochotnica Dolna, która jest partnerem wiodącym i wnioskodawcą, wraz z partnerem słowackim Gminą Osturnia.

Umowę o dofinansowanie mikroprojektu podpisali Michał Stawarski Dyrektor Euroregionu Tatry oraz Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

 W ramach zadania odbędzie się wydarzenie kulturalne Wiosna Wołoska, zostaną wydane publikacje – jedna  dotycząca zasobów naturalnych i kulturowych na Szlaku Kultury Wołoskiej, druga, traktująca  o polanach, ich znaczeniu, szybkim zanikaniu
i konieczności ich ratowania. Ponadto będzie opracowana i wydana mapa turystyczna Szlaku Kultury Wołoskiej, zostaną nagrane materiały video przedstawiające zwyczaje pasterskie i dzień na bacówce oraz odbędzie się wydarzenie kulturalne podsumowujące wszystkie wyżej wymienione działania.

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału polsko-słowackiego pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem kultury pasterskiej. Poszerzy on ofertę kulturalną o nowe działania, umożliwi dalszy rozwój i zachowanie dziedzictwa związanego z kulturą wołoską.

Realizacja projektu przyczyni się także do wzrostu ruchu turystycznego na pograniczu polsko – słowackim, odnowienia tradycji związanych z kulturą wołoską i pasterstwem oraz zwiększenia potencjału pogranicza polsko-słowackiego poprzez popularyzację dziedzictwa wołoskiego i kultury pasterskiej.

Kwota dofinansowania wynosi 52 865, 88 euro

Projekt „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Osturnią.