Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych i Kulturalnych w Ochotnica Dolnej – Młynne działa od 2008 roku. Prezesem Zarządu jest Magdalena Litwa.

Celem stowarzyszenia jest publiczna działalność na rzecz rozwoju edukacyjno-kulturalnego oraz poprawy warunków życia społeczności Ochotnicy Dolnej-Młynne, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 •  Prowadzenia szkoły podstawowej i przedszkola.
 • Działania na rzecz organizacyjnego i merytorycznego wspierania realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły i przedszkola.
 • Wspomagania wyposażenia szkoły i przedszkola, poprawa warunków ich funkcjonowania.
 • Tworzenia warunków do rozwoju uzdolnień uczniów
 • Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, historycznej i regionalnej.
 • Działalności wspomagające rozwój i aktywizację osób, wspólnot, inicjatyw
 • Upowszechniania kultury, sztuki, sportu, turystyki, ekologii, oraz ochrony zdrowia oraz rozwijania kultury regionalnej oraz promocji wolontariatu

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezesem  –  Magdalena Litwa
 • Wiceprezes –  Maria Brzeźna
 • Wiceprezes Zarządu – Jadwiga Bandyk
 • Sekretarz –Tadeusz Litwa
 • Skarbnik – Agata Gołdyn