Ochotnica Dolna dnia 14.04.2022 r.

Znak sprawy: WZ.271.4.1.2022

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Zaprasza do składania ofert

na zadanie o wartości szacunkowej poniżej 130 tysięcy netto na

 

„Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej narzutem kamiennym w os. Młynne – Chrobaki w Sołectwie Ochotnica Dolna – Młynne”.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej narzutem kamiennym w os. Młynne – Chrobaki w Sołectwie Ochotnica Dolna – Młynne”.

W zakres tego zamówienia wchodzi:

 • Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na wskazanych odcinkach.

Odcinek I – 60 m2 , Odcinek II – 44 m2, Odcinek III – 20 m2, Odcinek IV – 20 m2,

Odcinek V – 20 m2, Odcinek VI – 20 m2

 • Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego hydrotechnicznego dostarczonego przez Wykonawcę.
 • Ułożenie pobocza drogi.
 • Roboty towarzyszące.
 • Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
 1. Uwagi ogólne związane z przedmiotem zamówienia:
  Zamawiający wymaga by prace zostały wykonane zgodnie z technologią przewidzianą dla tego typu robót oraz zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
 2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy
 3. Termin składania ofert – wyznacza się na 22.04.2022 r. godz. 10,00
 4. Miejsce: Dziennik Podawczy – Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160 lub e-mail: gmina@ochotnica.pl
 5. Cena podana w ofercie musi być ceną brutto za cały zakres zamówienia. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za
 6. Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę: cena oferty 100%.
 7. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych netto Oferentom nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy oferowana cena przekroczy jego możliwości finansowe.
 9. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 130 tysięcy złotych netto. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2019 ze zm.), zamówienie nie podlega tej ustawie