• Kierowanie zespołem ds. Administracji.
 • Zastępowanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z kompetencjami  określonymi w Prawie o aktach stanu cywilnego.
 • Nadzór i prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem administracyjnej obsługi Rady Gminy, Komisji Rady Gminy (stałych i doraźnych), w tym przygotowanie zawiadomień o posiedzeniach; korespondencji wychodzącej i rejestrowanie przychodzącej, sporządzanie protokołów.
 • Ewidencjonowanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji oraz projektów uchwał Wójta Gminy i korespondencji Rady Gminy oraz jej Komisji.
 • Przekazywanie uchwał Rady Gminy do organu nadzorczego.
 • Przekazywanie aktów  normatywnych i innych aktów prawnych  do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.
 • Przekazywanie Wójtowi Gminy do realizacji odpisów protokołów sesji, aktów prawnych i innych Rady; interpelacji i zapytań oraz wniosków i opinii Komisji.
 • Przekazywanie aktów prawnych i innych podjętych przez Radę Gminy wraz z wykazem głosowań imiennych oraz interpelacji, zapytań do zamieszczenia na stronie internetowej Gminy, w BIP Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
 • Prowadzenie rejestru  skarg, wniosków  i petycji kierowanych do Rady Gminy.
 • Prowadzenie  rejestru uchwał, rezolucji Rady oraz rejestru interpelacji i zapytań radnych.
 • Prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich zainteresowanym mieszkańcom.
 • Prowadzenie rejestru  wniosków i opinii Komisji.
 • Prowadzenie kalendarza Rady Gminy.
 • Prowadzenie czynności organizacyjnych w zakresie szkoleń i delegacji Radnych.
 • Nadzór czynności dotyczących sprawozdawczości z pracy Rady i jej Komisji.
 • Organizowanie kontaktów radnych z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Gminy.
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Wójta Gminy pomiędzy sesjami Rady Gminy oraz sprawozdań z realizacji uchwał Rady w oparciu o sprawozdania przygotowane przez poszczególne stanowiska.
 • Prowadzenie ewidencji oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o działalności gospodarczej radnych.
 • Nadzór nad przygotowywaniem aktualnych informacji do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy o działalności Rady Gminy.
 • Organizowanie wyborów: Sołtysów, Członków Rad Sołeckich oraz przechowywanie dokumentacji z wyborów.
 • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem obsługi administracyjnej Sołtysów, w tym przygotowanie zawiadomień o zebraniach wiejskich i posiedzeniach Rad Sołeckich i publikowanie ich zgodnie z miejscowym zwyczajem.
 • Przechowywanie dokumentacji z posiedzeń (zebrań) organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych Gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Gminy i Wójta Gminy tytułu „Honorowego Obywatela Gminy, „Odznaki za zasługi dla Gminy”, nadania „Listu Pochwalnego”. Obsługa organizacyjna Kapituły Honorowej Gminy.
 • Prowadzenie rejestru osób zasłużonych dla Gminy tytułami: „Honorowy Obywatel Gminy, „Odznaka za zasługi dla Gminy”, nadanie „Listu Pochwalnego”.
 • Nadzór nad obsługą organizacyjno – techniczną Młodzieżowej Rady Gminy.
 • Monitorowanie realizacji uchwał Rady Gminy, wniosków interpelacji komisji Rady Gminy.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników: aktualności badań lekarskich, szkoleń bhp, ewidencji czasu pracy, urlopów pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy ( WOK, GBP, ZGK, GOPS ).
 • Prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników, zaopatrzenie stanowisk pracy w literaturę fachową, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
 • Opisywanie i podpisywanie pod względem merytorycznym faktur i innych dokumentów finansowych związanych z wykonywaniem zadań powierzonych na stanowisku.
 • Prowadzenie dokumentacji spraw związanych z organizowaniem wyborów: Prezydenckich, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, samorządowych, referendów oraz spisów rolnych.