• Prowadzenie sekretariatu w tym zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Wójta oraz sprawy kancelaryjno – techniczne.
 • Prowadzenie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów Gmin tj.:
  1. ewidencjonowanie, rejestrowanie w centralnym rejestrze korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy,
  2. prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
  3. wysyłanie korespondencji i przesyłek i ich ewidencjonowanie
 • codzienna obsługa poczty elektronicznej tj. email, e-puap,
 • Przygotowywanie i obsługa kancelaryjna spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta.
 • Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych pracowników.
 • Organizacyjne przygotowanie i administracyjna obsługa spraw kierowanych do załatwienia przez Wójta Gminy.
 • Prowadzenie rejestru spraw załatwianych przez Wójta Gminy.
 • Obsługa kalendarza Wójta Gminy oraz Rady Gminy.