• Bieżące informowanie mieszkańców Gminy o działalności gminy,
 • Tworzenie strategii promocji gminy oraz współpraca z mediami
 • Współpraca przy przygotowywaniu rocznych planów kultury i promocji gminy,
 • Opracowywanie kalendarza cyklicznych imprez gminnych,
 • Przygotowywanie, koordynacja i udział w imprezach promujących gminę,
 • Uczestnictwo w kreowaniu i promocji produktów lokalnych, udział w targach gospodarczych i turystycznych gminy,
 • Dbałość o wizerunek gminy i urzędu,
 • Administrowanie oficjalnymi profilami gminy w mediach społecznościowych,
 • Opracowywanie i przygotowywanie materiałów wydawniczych, folderów turystycznych i innych materiałów promocyjnych gminę nadzór nad ich dystrybucją,
 • Nadzór nad Wiejskimi  Ośrodkami Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie organizowania oraz współudział w przygotowywaniu imprez kulturalnych, uroczystych rocznic i obchodów świąt narodowych na terenie gminy, przygotowania projektów statutów dla instytucji kultury,
 • Prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 • Współdziałanie ze stowarzyszeniami w zakresie kultury, sztuki i sportu,
 • Prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz współpracą z miastami partnerskimi,
 • Prowadzenie spraw dotyczących używania nazwy Gminy, herbu, logo przez wnioskujące podmioty,
 • Koordynacja realizacji zadań związanych z promocją gminy wynikających ze strategii rozwoju gminy,
 • Przygotowywanie, koordynacja i udział w imprezach promujących gminę kulturalnych, sportowych i historycznych.