• Prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym opracowywanie projektów rocznych planów współpracy, realizacja procedur  zlecania zadań w ramach aktualnego Gminnego Programu współpracy, nadzór nad realizacją  przyjętych  programów, monitorowanie  efektów.
 • Prowadzenie całości zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie.
 • Prowadzenie spraw udostępniania informacji publicznej – zgodnie z ustawą o dostępie  do informacji publicznej.
 • Prowadzenie spraw z zakresu petycji, rezolucji.
 • Prowadzenie spraw w zakresie zdrowia a w szczególności:
  1. współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia oraz koordynacja programów profilaktyki prozdrowotnej,
  2. prowadzenie  spraw związanych z promocją zdrowia oraz innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,
  3. opiniowanie projektów uchwał o godzinach otwarcia aptek w powiecie nowotarskim.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją innych obiektów świadczących usługi  hotelarskie  obiektu  nie będącego obiektem hotelarskim .
 • Dokonywanie na bieżąco rejestracji w Ewidencji Obiektów Turystycznych obiektów noclegowych, w których świadczone są usługi dla turystów oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych w tym zakresie.
 • Prowadzenie spraw o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy ( sporządzenie zeznań świadków, oświadczenie wnioskodawcy ).
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalanie opłat za zezwolenia.
 • Koordynacja czasu pracy jednostek handlowych i usługowych.