• Prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym opracowywanie projektów rocznych planów współpracy, realizacja procedur  zlecania zadań w ramach aktualnego Gminnego Programu współpracy, nadzór nad realizacją  przyjętych  programów, monitorowanie  efektów.
  • Prowadzenie całości zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie.
  • Prowadzenie spraw z zakresu petycji
  • Prowadzenie spraw w zakresie zdrowia a w szczególności:
    1. współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej przy planowaniu rozwoju sieci placówek służby zdrowia oraz koordynacja programów profilaktyki prozdrowotnej,
    2. prowadzenie  spraw związanych z promocją zdrowia oraz innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,
    3. opiniowanie projektów uchwał o godzinach otwarcia aptek w powiecie nowotarskim.