• Nadzór nad całością prac związanych z informatyzacją Urzędu.
 • Bieżąca obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie oraz archiwizowanie danych.
 • Sprawowanie nadzoru technicznego nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, instalowanie i uruchamianie nowego oprogramowania, serwis.
 • Obsługa informatyczna oraz doradztwo informatyczne dla pracowników Urzędu.
 • Administrowanie siecią komputerową Urzędu, w tym zarządzanie systemem dostępu do zbiorów danych i zapewnieniem prawidłowej realizacji ustaw i przepisów szczególnych w tym zakresie.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie oraz współpraca w tym zakresie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.
 • Wdrożenie i koordynowanie spraw z zakresu publikacji urzędowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Publikowanie na gminnej stronie internetowej materiałów otrzymanych z poszczególnych stanowisk pracy i gminnych jednostek organizacyjnych .
 • Dbałość o stan urządzeń (dopuszczenie do pracy urządzeń posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa).
 • Obsługę i zabezpieczenie łączności telefonicznej na potrzeby Urzędu, (centrala telefoniczna, fax, telefony komórkowe) oraz nadzór nad automatyczną centralą telefoniczną (zapewnienie serwisu).
 • Obsługa informatyczna transmisji sesji Rady Gminy oraz zebrań organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych Gminy. Zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzeń transmitujących sesję oraz niezbędnych do przeprowadzenia głosowania imiennego.
 • Zamieszczanie uchwał Rady Gminy, imiennych wykazów głosowań, interpelacji
  i zapytań Radnych oraz zarządzeń Wójta Gminy, ogłoszeń, informacji i innych w BIP, a także na stronie internetowej Gminy.
 • Prowadzenie rejestru loginów i haseł dostępu do kont administratora programów i aplikacji Urzędu Gminy.