• Kierowanie zespołami stałymi lub tymczasowymi i projektami związanymi z realizacją inwestycji Gminnych,
 • Planowanie i koordynacja inwestycji samorządowych na terenie gminy,
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad mniejszymi robotami remontowo – budowlanymi dotyczącymi obiektów sieciowych, kubaturowych, drogowych – wg. uzgodnień z Wójtem Gminy,
 • Tworzenie wieloletnich, rocznych i bieżących planów w zakresie inwestycji i remontów w uzgodnieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
 • Nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji,
 • Dokonywanie analiz i badanie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych oraz ich rozliczanie,
 • Współudział przy przygotowaniu i zawieraniu umów o prace projektowe, wykonawstwo, sprawdzanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, organizacja aktualizacji kosztorysów,
 • Opiniowanie celowości i koordynacja inicjowanych przez mieszkańców Gminy inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury technicznej i społecznej,
 • Sporządzanie sprawozdań i innych informacji z realizacji inwestycji.
 • Udział w opracowywaniu wniosków o dofinansowywanie i wniosków rozliczeniowych w zakresie inwestycji drogowych i kubaturowych,
 • Nadzór merytoryczny na właściwym opisem przedmiotu zamówienia w przetargach na roboty infrastrukturalne,
 • Monitorowanie realizacji uchwał Rady Gminy, wniosków interpelacji komisji Rady Gminy.