• Zarządzanie od strony przygotowawczej, realizacyjnej i rozliczeniowej, projektami inwestycyjnymi realizowanymi przez gminę, przyporządkowanymi do stanowiska,
 • Nadzór nad zleconymi pracami projektowymi,
 • Nadzór nad realizacją nowych inwestycji kubaturowych oraz zadań remontowych w istniejących budynkach komunalnych wraz z otoczeniem,
 • Nadzór nad realizacją nowych inwestycji liniowych (gazociąg, wodociąg, energetyka, teletechnika) oraz zadań remontowych w tej infrastrukturze,
 • Dokonywanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadań realizowanych przez gminę,
 • Sporządzanie lub  udział w przygotowywaniu wniosków dotacyjnych, dla zadań przyporządkowanych do stanowiska,
 • Organizacja okresowych przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych, placów zabaw i zamontowanych tam urządzeń, w szczególności przeglądy roczne i 5-letnie,
 • Sporządzanie drobnych wycen robót, szacunków kosztów, kosztorysów inwestorskich – w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym lub Wójtem Gminy,
 • Sporządzanie postępowań ofertowych na podstawie wewnętrznego Regulaminu Urzędu Gminy wraz z zawarciem i kontrolą realizacji umowy dla zadań przyporządkowanych do stanowiska,
 • Pełnienie funkcji koordynatora dla zadań inwestycyjnych kubaturowych i infrastrukturalnych, za wyjątkiem inwestycji drogowych, oraz prowadzenie całości spraw związanych z realizacją tych inwestycji,
 • Weryfikowanie projektów i kosztorysów oraz zlecanie ich aktualizacji dla zadań przyporządkowanych do stanowiska,
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem, bieżącym utrzymaniem i konserwacją pomników i miejsc pamięci,
 • Nadzór nad eksploatacją i modernizacją obiektów sportowych i rekreacyjnych stanowiących mienie komunalne,
 • Prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem budynków i innych obiektów budowlanych stanowiących własność gminy,
 • Udział w zespołach powołanych do szacowania, usuwania i rozliczania likwidowanych strat powodziowych i strat w infrastrukturze komunalnej powstałej w wyniku działania żywiołu,
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z administratorami sieci w kwestii stwierdzanych awarii i wykonywania robót naprawczych,
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań inwestycyjnych wraz z rozliczeniem materiałowym oraz  remontów i bieżącego utrzymania budynków i budowli,
 • Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach budownictwa.