• Zarządzanie od strony przygotowawczej, realizacyjnej i rozliczeniowej, projektami inwestycyjnymi realizowanymi przez gminę, przyporządkowanymi do stanowiska,
 • Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg gminnych i mostów,
 • Organizacja okresowych przeglądów stanu technicznego dróg gminnych i obiektów inżynierskich, w szczególności dróg, mostów, kładek, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych),
 • Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych, uzgadnianie projektów zmian w organizacji ruchu i znakowaniu dróg, lokalizacją przystanków komunikacji publicznej, ustawianiem tablic informacyjnych i reklam oraz naliczanie opłat,
 • Wydawanie zezwoleń na czasowe zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, oraz naliczanie opłat,
 • Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego dróg gminnych do stanu pierwotnego,
 • Uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych od strony dróg gminnych,
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych, wewnętrznych i osiedlowych – organizacja bieżącego utrzymania nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, poboczy, odwodnienia itp.,
 • Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem strat powodziowych i innych klęsk żywiołowych,
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych na pozyskanie środków finansowych z odpowiednich funduszy budowy i rozwoju dróg samorządowych, lokalnych i rolniczych, oraz dokumentacji związanych z rozliczeniem w/w dofinansowań,
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem zadań inwestycyjnych, przyporządkowanych do stanowiska,
 • Prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem budowli będących w posiadaniu gminy, w tym dróg i urządzeń drogowych, mostów, przepustów i innych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu tych dróg,
 • Sporządzanie drobnych wycen robót, szacunków kosztów, kosztorysów inwestorskich – w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym lub Wójtem Gminy,
 • Sporządzanie postępowań ofertowych na podstawie wewnętrznego Regulaminu Urzędu Gminy wraz z zawarciem i kontrolą realizacji umowy dla zadań przyporządkowanych do stanowiska,
 • Pełnienie funkcji koordynatora dla zadań inwestycyjnych liniowych, w szczególności drogowych na terenie Sołectwa Tylmanowa i Młynne, oraz prowadzenie całości spraw związanych z realizacją tych inwestycji,
 • Weryfikowanie projektów i kosztorysów oraz zlecanie ich aktualizacji dla zadań przyporządkowanych do stanowiska,
 • Współdziałanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie utrzymania, budowy i remontu dróg znajdujących się na terenie gminy,
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań inwestycyjnych wraz z rozliczeniem materiałowym oraz  remontów i bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej,
 • Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach budownictwa.