• Nadzór nad stanem technicznym i bieżącym utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu ENKLAWA,
 • Organizacja napraw i likwidacja uszkodzeń stwierdzonych na wieżach widokowych, platformach i w oznakowaniu szlaków turystycznych,
 • Monitorowanie i organizacja utrzymania czystości na szlakach, w tym również organizacja wywozu śmieci pozostawionych wokół obiektów (w okresie letnim – 1 raz w tygodniu, w okresie wiosennym i jesiennym – 1 raz w miesiącu, jednokrotnie po okresie zimowym),
 • Monitorowanie pracy kamer na wieżach widokowych,
 • Koordynowanie prac nad rozwojem infrastruktury turystycznej,
 • Organizacja i koordynowanie realizacji robót sołeckich i funduszu sołeckiego, wynikających z ustaleń poszczególnych zebrań wiejskich,
 • Organizacja i koordynowanie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
 • Nadzór nad utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego oraz prowadzenie rozliczeń finansowych oświetlenia ulicznego,
 • Organizacja i koordynowanie dostaw do gminnych obiektów nie będących obiektami oświatowymi, energii elektrycznej i opału,
 • Udział w zespołach powołanych do szacowania, usuwania i rozliczania likwidowanych strat powodziowych i strat w infrastrukturze komunalnej powstałej w wyniku działania żywiołu,
 • Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, zadrzewień i wymierzanie opłat za tę wycinkę, oraz decyzji w sprawie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
 • Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i weterynarii, w szczególności:
 • organizacja profilaktyki weterynaryjnej oraz współdziałanie w zwalczaniu chorób roślin i zwierząt, ochrona zwierząt, w tym bezdomnych, rejestracja psów ras uznanych za agresywne,
 • współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczym w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,
 • opiniowanie rocznych planów łowieckich, wydawania opinii o wydzierżawianiu obwodu łowieckiego,
 • nadzór nada lasami komunalnymi i terenami zalesionymi,
 • opiniowanie przyznawania przez starostę środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów,
 • opiniowanie wniosków właścicieli lasów o nieodpłatne przekazanie przez nadleśnictwo sadzonek drzew i krzewów leśnych na ponowne wprowadzanie roślinności leśnej,
 • przygotowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą,
 • współpraca ze służbą weterynaryjną i innymi w zakresie intensyfikacji produkcji rolnej, planowanie i realizacja inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie,
 • przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów oraz przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na uprawę maku,
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Analizowanie potrzeb jednostek OSP w zakresie wyposażenia w niezbędny sprzęt, odzież ochronną i roboczą.
 • Organizacja i koordynowanie robót remontowych budynków OSP oraz sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych,
 • Opiniowanie wniosków kierowanych do urzędu gminy w sprawie szczególnego wykorzystania dróg gminnych i terenów gminnych podczas planowanych imprez sportowych,
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem zadań inwestycyjnych, przyporządkowanych do stanowiska,
 • Prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem budowli będących w posiadaniu gminy, w tym dróg i urządzeń drogowych, mostów, przepustów i innych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu tych dróg,
 • Sporządzanie drobnych wycen robót, szacunków kosztów, kosztorysów inwestorskich – w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym lub Wójtem Gminy,
 • Sporządzanie postępowań ofertowych na podstawie wewnętrznego Regulaminu Urzędu Gminy wraz z zawarciem i kontrolą realizacji umowy dla zadań przyporządkowanych do stanowiska,
 • Pełnienie funkcji koordynatora dla zadań inwestycyjnych liniowych, w szczególności drogowych na terenie Sołectwa Ochotnica Dolna i Ochotnica Górna, oraz prowadzenie całości spraw związanych z realizacją tych inwestycji,
 • Weryfikowanie projektów i kosztorysów oraz zlecanie ich aktualizacji dla zadań przyporządkowanych do stanowiska,
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań inwestycyjnych wraz z rozliczeniem materiałowym oraz  remontów i bieżącego utrzymania budynków OSP, sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych oraz infrastruktury drogowej przyporządkowanej do stanowiska,
 • Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach budownictwa.