• Prowadzenie całości spraw dotyczących zamówień publicznych w Gminie.
  • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji wynikającej z ustawy o zamówieniach publicznych.
  • Prowadzenie centralnego rejestru umów na roboty i usługi zlecane przez Gminę w tym rejestru zabezpieczeń finansowych umów, przygotowanie zleceń na roboty, usługi i zakupy.
  • Prowadzenie analiz, opracowywanie sprawozdań w sprawach zamówień publicznych.
  • Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych.