• prowadzenie dokumentacji ewidencji mieszkańców w postaci kart osobowych mieszkańców w formie elektronicznej,
 • prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców,
 • prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym
  w sprawach meldunkowych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zameldowań i wymeldowań,
 • wydawanie poświadczeń zameldowania, zaświadczeń i poświadczeń w sprawach rentowych itp.,
 • współdziałanie z „PESEL”, CDB, TBD, USC, WKU, urzędami gmin, organami policji w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowej, a także w związku z wystawianiem dokumentu tożsamości,
 • sporządzanie wymaganych ustawowo wykazów np. przedpoborowych, spisów wyborców,
 • Nadawanie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej i dowodowej,
 • Załatwianie wszelkich pozostałych spraw obywateli wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • wydawanie, wymiana i kasowanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 • prowadzenie archiwum teczek dokumentów tożsamości oraz dokumentacji ewidencyjnej,  7) prowadzenie spraw z zakresu spisu ludności i mieszkańców,
 • wskazywania kandydata na opiekuna prawnego.
 • Prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem Profilu Zaufanego na E- PUAPie.
 • Prowadzenie spraw wynikających z Kodeksu Cywilnego tj. ustanowienie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne, wywieszanie ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie zostało ustalone.
 • Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w utrzymywaniu bezpieczeństwa publicznego.
 • Organizowanie zarządzeń o ewidencji ludności z obszarów zagrożonych klęskami żywiołowymi.
 • Przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.