• Wykonywanie zadań zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, t.j spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych, a w szczególności:
 • rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, odtwarzania treści aktów stanu cywilnego,
 • przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
 • rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane,
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 • przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 • przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 • organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego,
 • współpraca z parafiami w zakresie realizacji ustawy konkordatowej,
 • orzekanie o zmianie imienia i nazwiska,
 • koordynowanie spraw konsularnych oraz prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi za granicą.
 • Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o kancelariach tajnych
 • Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej  i zarządzania kryzysowego
  w szczególności :

  1. organizowanie prac i prowadzenie dokumentacji w zakresie obrony cywilnej, w zakresie świadczeń na rzecz obrony kraju, akcji posłańczej,
  2. organizowanie prac i prowadzenie dokumentacji zespołu zarządzania kryzysowego,
  3. działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska,
  4. opracowanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej
  5. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  6. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze
  7. organizacja i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,
  8. prowadzenie gospodarki materiałowo-zaopatrzeniowej dla formacji obrony cywilnej,
  9. współdziałanie z Policją i Strażą Graniczną dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,
  10. współdziałanie z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • Organizacji stałego dyżuru, Akacji Kurierskiej, głównego stanowiska kierowania, punktu kontaktowego HNS,
 • Przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne Państwa,
 • Zorganizowania funkcjonowania gminy Ochotnica Dolna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
 • Organizacji i przeprowadzenia szkoleń obronnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu komunikacji na terenie Gminy tj. z udzielaniem, odmawianiem udzielenia, zmienianie i cofanie licencji , zezwoleń w zakresie krajowego transportu
 • Prowadzenie spraw wojskowych a w szczególności:
  1. przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
  2. przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb Powiatowej Komisji Poborowej,
  3. prowadzenie wykazów: poborowych korzystających z odroczenia zasadniczej służby wojskowej, poborowych poszukiwanych za niestawiennictwo do poboru i ustalanie przyczyn niestawiennictwa,
  4. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków żołnierzy oraz wydawanie decyzji  w sprawach uznania żołnierza za jedynego żywiciela rodziny, opiekuna, rolnika.