• Kierowanie zespołem ds. planowania przestrzennego, geodezji, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska.
 • Prowadzenie całości spraw dotyczących ustawy o planowaniu  zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
  1. wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  2. prowadzenie rejestru planów miejscowych a także wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
  3. dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego i ocena aktualności planu i studium,
  4. opiniowanie zgodności wstępnych projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  5. prowadzenie postępowań roszczeniowych w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  6. wydawanie zaświadczeń dotyczących zmian sposobu użytkowania budynków, samowoli budowlanych w zakresie ich zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  7. nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  8. prowadzenie postępowań w sprawie wstrzymywania użytkowania terenu oraz przywracania poprzedniego sposobu zagospodarowania,
 • Prowadzenie czynności związanych z przygotowywaniem i realizacją planów miejscowych oraz studium uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z uzgodnieniami we właściwych organach i jednostkach.
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, a w szczególności:
  1. ochrona dóbr kultury znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy,
  2. działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami
   i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej
  3. prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków
  4. opracowanie, aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
 • Prowadzenie zadań z zakresu rozwoju lokalnego: monitorowania procesu realizacji Strategii Rozwoju Gminy, opracowywanie propozycji w zakresie zmian i aktualizacji zadań  oraz opracowywanie Planu Rozwoju Lokalnego i  monitorowanie procesu jego realizacji,
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie rejestru tych decyzji.
 • Opracowanie, aktualizacja, wykonywanie Uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 • Monitorowanie realizacji uchwał Rady Gminy, wniosków interpelacji komisji Rady Gminy.