• Tworzenie oraz realizacja wieloletnich, rocznych i bieżących planów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
 • Prowadzenie i koordynacja zadań w zakresie ochrony środowiska, w tym: realizacja uchwał Rady Gminy dotyczących utrzymania czystości i porządku w Gminie w tym:
  1. organizacja wywozu odpadów stałych, współpraca z przewoźnikami odpadów
  2. likwidacja dzikich wysypisk śmieci
  3. wydawanie decyzji w zakresie dopuszczania firm do wykonywania usług wywozu odpadów komunalnych,
  4. nadzór nad utrzymaniem, dokumentacją i eksploatacją
  5. urządzeń sieci kanalizacyjnej
  6. urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę
 • Planowanie i koordynacja inwestycji samorządowych związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii w tym w szczególności instalacji fotowoltaicznych
 • Nadzór nad funkcjonowaniem inwestycji samorządowych związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii w tym w szczególności instalacji fotowoltaicznych
 • Planowanie i koordynowanie działań z obszaru ekologii, w tym programów dot. czystego powietrza oraz OZE.
 • Planowanie i koordynacja działań związanych z gazyfikacją na terenie Gminy
 • Planowanie i koordynacja działań związanych z działalnością klastra Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica.
 • Prowadzenie zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, ochrony drzew, przyrody, ochrony przed zanieczyszczeniami, klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz prawa wodnego w tym:
  1. prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych
  2. nadzoru nad szczególnym korzystaniem ze środowiska, w tym nad wydobyciem kopalin i innych zasobów naturalnych – wydawanie decyzji i postanowień w tym zakresie, opiniowanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, oraz opiniowanie projektów robót geologicznych
  3. uczestnictwo w postępowaniach związanych w wydawaniem pozwoleń wodno – prawnych przez starostę
 • Prowadzenie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami w tym m.in. prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Prowadzenie bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków
 • Pełnienie roli gminnego ekodoradcy
 • Przeprowadzanie kontroli i postępowań w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia środowiska w tym kontrole zgłaszane z ekointerwencji
 • Prowadzenie spraw związanych z wymianą  pieców centralnego ogrzewania i innymi projektami realizowanymi przez Gminę w ramach programu „Czyste Powietrze”
 • Prowadzenie spraw związanych z formami ochrony przyrody
 • Opracowanie, aktualizacja, wykonanie Programu Usuwania Azbestu, aktualizacja Bazy Azbestowej.