• Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu podziału nieruchomości i rozgraniczeń nieruchomości.
 • Gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie gospodarki i administrowania budynkami komunalnymi,  lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w tym : powadzenie spraw związanych z najmem, użyczeniem i trwałym zarządem
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów i zmianie ustawy kodeks cywilny.
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane uprawniających Gminę do wykonywania robót budowlanych i obiektów budowlanych w ramach realizowanych inwestycji gminnych.
 • Prowadzenie wizji w terenie w sprawach prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu dotyczące naruszenia granic.
 • Udział w procedurze wyłaniania wykonawców na realizację zadania w zakresie przygotowania  dokumentacji geodezyjnej do regulacji  prawnej nieruchomości  poprzez opisanie i ustalenie zakresu robót geodezyjnych oraz  szacowanie przedmiotu zamówienia
 • Przygotowanie informacji o stanie mieni komunalnego w zakresie budynków komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomościami w zakresie nieruchomości budynkowych.
 • Przygotowanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,
 • Analiza i prowadzenie dokumentacji rozgraniczeniowej (operaty geodezyjne),
 • Przygotowywanie dokumentacji o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,
 • Przesyłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądu,
 • Kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów,
 • Analiza i ocena przedłożonych do zatwierdzenia operatów pomiarowych pod względem formalno-prawnym i częściowo technicznym,
 • Przygotowywanie decyzji zatwierdzających podziały i przekazywanie kompletu dokumentów do zmian w ewidencji gruntów.
 • Prowadzenie wizji w terenie w sprawach prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu a dotyczące naruszenia granic.
 • Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem tytułów prawnych na cele budowlane.
 • Przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej nieruchomości.
 • Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy i najmu lokali, przetargów, zarządu i użytkowania wieczystego,