• Gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie gospodarki gruntami – sprzedaż, zarząd, dzierżawa, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem, użyczenie, ustanawianie służebności gruntów.
 • Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości  poprzez:
  1. regulowanie stanu prawnego  nieruchomości,
  2. wykup w drodze umów cywilno – prawnych,
  3. nabywanie własności nieodpłatnie od skarbu państwa,
  4. nabywanie prawa wieczystego użytkowania, zamiana nieruchomości,
  5. przyjmowanie darowizn,
  6. wykonywanie prawa pierwokupu,  uwłaszczenia.
 • Składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych,
 • Gospodarka  gminnym zasobem  komunalnym:
  1. przygotowywanie projektów uchwał o zbyciu mienia komunalnego,
  2. przygotowywanie uchwał o nabyciu mienia na własność gminy,
  3. ustalanie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie i aktualizacja opłat,
 • Przygotowywanie oświadczeń Wójta Gminy o wykonywaniu prawa pierwokupu.
 • Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości, rejestru gruntów i budynków
 • Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego na potrzeby Rady Gminy.